Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Ziņu arhīvs

Šogad noslēdzies ES starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts ar Ukrainu

Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” realizācijas laikā 44 eksperti no Latvijas, Lietuvas un Vācijas Ukrainā realizēja 116 misijas.

Projektā, 31 mēneša garumā, vienlaikus tika īstenotas trīs tā sastāvdaļās (Komponentēs). Tas tika realizēts Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienestā.

Pirmās komponentes “Ukrainas tiesību aktu saskaņošana ar ES acquis communautaire jeb Kopienas tiesību kopumu augu aizsardzības līdzekļiem un to atliekām” ietvaros:

 • Sagatavots Ukrainas Augu aizsardzības un karantīnas likuma projekts, Nacionālā Rīcības plāna augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai koncepcija, augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un lietotāju apmācību programmas koncepcija, augu pasu un pirms eksporta sertifikātu sistēmas koncepcija un citi normatīvo aktu projekti;
 • Notikuši trīs apmācību semināri Ukrainā un viena mācību vizīte Latvijā;
 • Realizēta informatīvā kampaņā “Stop nelegālie augu aizsardzības līdzekļi”;
 • Sagatavotas vairākas brošūras ekspertiem par augu kaitēkļiem un slimībām un informatīvie materiāli plašai sabiedrībai par riskiem, ievedot augus pasažieru bagāžā (EPPO “Don’t risk it!”).

Otrās komponentes “Inspekcijas organizatoriskā un darbības novērtēšana, sniedzot ieteikumus inspekcijas optimizācijai un nepieciešamajām turpmākajām darbībām ISO 17020 akreditācijas iegūšanai” ietvaros:

 • Sagatavoti dažādu procedūru apraksti un vadlīnijas inspektoru darbā, veicot augu karantīnas kontroles un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzību;
 • Dažādās Ukrainas pilsētās notikušas 19 treneru apmācību semināri (princips Training of Trainers) Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta inspektoriem un fitosanitāro laboratoriju ekspertiem, tajā skaitā par kaitīgo organismu monitoringu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, par nelegālo augu aizsardzības līdzekļu atklāšanas metodiku un par kartupeļu analīzēm, lai noteiktu karantīnas organismus. Kopumā mācības apmeklējuši 482 Ukrainas eksperti.
 • Notikušas divas mācību vizītes – viena Latvijā, viena Vācijā, kā arī seši mācību prakses braucieni – trīs Lietuvā, trīs Latvijā, kopā piedalījušies 35 Ukrainas ekspertiem.

Trešās komponentes “Laboratoriju organizatoriskā un darbības novērtēšana, sniedzot ieteikumus laboratoriju optimizēšanai un attīstībai, kā arī sniedzot ieteikumus jaunu laboratoriju iekārtu un nepieciešamo palīgmateriālu iegādei” ietvaros:

 • Veikta trūkumu analīze un modernizācijai rekomendāciju izstrāde toksikoloģijas laboratoriju, augu aizsardzības līdzekļu un lauksaimniecības ķimikāliju reģionālo nodaļu fitosanitārajām laboratorijām.
 • Sagatavotas tehniskā specifikācija laboratorisko aprīkojumu un iekārtu iegādei augu aizsardzības līdzekļu fizisko un ķīmisko rādītāju noteikšanai.
 • Izstrādātas 10 dažādas procedūras laboratoriju darbam.
 • Notikuši divi semināri Kijevā un viena mācību vizīte Latvijā un Lietuvā, kā arī trīs mācību prakses braucieni Latvijā un Vācijā. Kopumā mācībās piedalījušies 29 Ukrainas laboratoriju eksperti.

Šā gada 9. oktobrī Kijevā notika projekta noslēdzošā konference, kuras laikā iesaistīto pušu vadošie eksperti, kā arī Eiropas komisijas un sadarbības partneru – nevalstisko organizāciju pārstāvji atskaitījās par projekta laikā paveikto.

Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta vadītājs Volodimirs Lapa konferencē norādīja, ka šo divarpus gadu laikā veikt unikāls darbs Ukrainas tiesību aktu tuvināšanā Eiropas Savienības tiesību aktiem augu veselības un augu aizsardzības jomā. “Vienlīdz svarīga ir vietējo inspekciju un laboratoriju pakalpojumu darbības pastiprināšana, kas savukārt ir pozitīvi ietekmējusi to efektivitāti. Es no sirds pateicos projektam par tā efektīvo darbu un ievērojamo ieguldījumu fitosanitārās nozares attīstībā. Ceram, ka šī pozitīvā pieredze tiks turpināta un attīstīta", norādīja V.Lapas kungs.

Savukārt, Eiropas Komisijas delegācijas vadītājs Kristiāns Bens Hells īpaši atzīmēja projekta ieguldīto darbu Ukrainas Augu aizsardzības un karantīnas likuma projekta sagatavošanā un saskaņošanas procesā. “Mūsu misija bija padarīt Ukrainas augu produktus drošus un kvalitatīvus un padarīt tos konkurētspējīgus Eiropas tirgū. Mēs esam sasnieguši lielus panākumus šajā jomā", konferencē uzsvēra Kristians Bens Hells.

Rezumējot paveikto Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta Fitosanitārās administrācijas direktors Andrejs Čelombitko (Андрій Челомбітко) norādīja, ka projekta darbs Ukrainas ekspertiem deva iespēju mācīties no kolēģu starptautiskās pieredzes augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes analīzes metožu izstrādē. “Šāda sadarbība ir ļoti noderīga un efektīva gan Ukrainai, gan mūsu partnervalstīm. Es ceru, ka šī projekta pabeigšana būs pamats turpmākiem sadarbības veidiem ar Eiropas Savienību", piebilda Andrijs Chelombitko.

Projekta realizācijā piedalījās:
Projekta vadītāji: Valsts augu aizsardzības dienesta direktore Kristine Lifanova un Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta vadītājs Volodimirs Lapa.
Projekta pastāvīgais pārstāvis Ukrainā: Raivis Grosbārdis (Valsts augu aizsardzības dienests).
Pirmās komponentes līderis: Gerhards Gundermans (Jūliusa Kiana institūts Vācijā).
Otrās komponentes līdere: Kristīna Ramanova (Pārtikas un veterinārais dienests).
Trešās komponentes līderis Vadims Bartkēvičs (zinātniskais institūts “BIOR”). 

2019.12.30. 16:01:00


Atpakaļ