Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Pagājušās sezonas laikā veiktas vairāk kā pusotrs tūkstotis augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārbaudes

Pamatota un kvalitatīvu augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir viens no nosacījumiem ilgtspējīgai saimniekošanai

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) viens no uzdevumiem ir augu aizsardzības līdzekļu (AAL) aprites uzraudzība un kontroles, proti, AAL lietošanas normatīvo aktu prasību ievērošanas pārbaužu veikšana. Savā darbībā VAAD inspektori vadās pēc iekšējām instrukcijām un vadlīnijām (publicētas VAAD mājaslapā). Pārkāpumi tiek iedalīti maznozīmīgajos un būtiskajos. Maznozīmīgie pārkāpumi ir tādi par kuriem tiek izteiks mutvārdu aizrādījums un tiek dots laiks to novērst, parasti šādos gadījumos inspektors arī izskaidro noteiktās prasības. Būtiskos pārkāpumos VAAD piemēro administratīvo sodu.

Saimniecības pārbaudēm tiek izvēlētas pēc riska kritērijiem un nejaušās atlases principa. Riska kritēriji periodiski tiek pārskatīti, ņemot vērā arī iepriekšējo gadu pārbaužu rezultātus. Papildus pārbaudes tiek veiktas, reaģējot uz saņemtajām sūdzībām.

VAAD ļoti svarīgs ir preventīvais darbs un būtiski ir panākt, lai profesionālie augu aizsardzības līdzekļu lietotāji būtu zinoši par aktualitātēm augu aizsardzībā, spētu pieņemt atbildīgus lēmumus, izvēlētos lietot AAL tikai tādā gadījumā, ja citas metodes augu kaitēkļu un slimību apkarošanā ir izsmeltas vai nav iespējamas.

2017.gadā veikto pārbaužu rezultāti

Kopā 2017. gadā veiktas 1214 AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudes, kā arī 353 lauksaimniecības produktu integrēto audzētāju pārbaudes. Pārbaužu laikā AAL lietojuma pārbaudei noņemts 31 augu un augu produktu paraugs, deviņos gadījumos konstatēta AAL darbīgo vielu klātbūtne, kas pierādīja normatīvo aktu pārkāpumus.

2017. gada pārbaužu laikā konstatētas 22 neatbilstības, kas tiek novērtētas kā maznozīmīgas, par ko izteikti mutvārdu aizrādījumi. Šajās saimniecībās paredzēts veikt pārbaudi arī nākamajā gadā, lai pārliecinātos, vai konstatētā neatbilstība novērsta.

2017.gadā AAL lietošanas jomā konstatēti 22 maznozīmīgi pārkāpumi:

Pārkāpuma būtība Skaits
Izlietoto AAL iepakojumi līdz to iznīcināšanai netiek turēti kopā ar pārējiem AAL 1
AAL netiek uzglabāti plauktos vai uz paletēm 1
Nav korekti uzskaitīti iegādātie otrās reģistrācijas klases AAL – nav norādīts AAL saņemšanas datums 1
Nav korekti uzskaitīti iegādātie otrās reģistrācijas klases AAL – nav norādīts AAL iepakojuma lielums 3
Nav korekti uzskaitīti izlietotie otrās reģistrācijas klases AAL – nav norādīta apstrādātā teritorija 9
Nav korekti uzskaitīti izlietotie otrās reģistrācijas klases AAL – nav norādīts apstrādes datums 2
Nav korekti uzskaitīti izlietotie otrās reģistrācijas klases AAL – nav norādīta kultūraugu suga vai objekts, kur lietots AAL 1
Nav korekti uzskaitīti izlietotie otrās reģistrācijas klases AAL – nav norādīta lietotā AAL deva 1
Reģistrācijas žurnāls par iegādātajiem un izlietotajiem otrās reģistrācijas klases AAL netiek glabāts vismaz trīs gadus 2
Saimniecībā, kurā tiek uzglabāti vai lietoti AAL, darbā iesaistītajām personām nav pieejams inventārs, kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja AAL izbirst vai izlīst (piemēram, slota, spainis, liekšķere) 1

2017. gadā konstatētas arī 26 būtiskas neatbilstības, par kurām ierosinātas 25 administratīvā pārkāpumu lietas (turpmāk – APL). No tām 23 APL pieņemti lēmumi par soda naudas piemērošanu. Viena APL lieta izbeigta, jo netika konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs, bet vienā izteikts aizrādījums.

2017.gadā AAL lietošanas jomā konstatēti 26 būtiski pārkāpumi:

Pārkāpuma būtība Skaits
Latvijā reģistrēts AAL lietots kultūraugiem, kuriem tas nav paredzēts  8
Nav sekots līdzi AAL smidzinājuma kvalitātei un/vai pieļaujamajam vēja ātrumam, kā rezultātā AAL nonācis uz kaimiņu teritorijām un/vai kultūraugiem, kuriem AAL nav paredzēts  5
Darbā ar AAL nav sekots līdzi tam, lai teritorijā neatrastos nepiederošas personas (rezultātā ir cietušais, kurš saindējies ar AAL)  1
AAL lieto, neievērojot norādes marķējumā (nav ievērotas norādītās devas)  4
AAL lieto, neievērojot norādes marķējumā (nav ievērots maksimālais apstrādes skaits sezonā)  1
AAL lieto, neievērojot norādes marķējumā (AAL lietots, neievērojot prasības par AAL lietošanas aizliegumu aizsargjoslās ap virszemes ūdensobjektiem)  4
AAL lieto, neievērojot norādes marķējumā (nav ievērots AAL lietošanas noteiktais aizlieguma attālums no virszemes ūdensobjektiem)  2
Lietots Latvijā nereģistrēts AAL  2

Ja tiek konstatētas būtiskas neatbilstības attiecībā uz personām, kuras ir izvēlētas, pamatojoties uz AAL lietošanas savstarpējās atbilstības obligātās pārvaldības prasību pārbaudēm, VAAD tās novērtē saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem – nopietnība, nozīmīgums, ilglaicība, atkārtojamība – un sniedz informāciju Lauku atbalsta dienestam, kas, pamatojoties uz VAAD vērtējumu, samazina atbalsta maksājumus.

Lielākā daļa neatbilstību pieļautas, nenoskaidrojot aktuālo informāciju attiecībā uz AAL, kā arī neizlasot marķējumu. AAL marķējums jālasa pirms ikviena AAL lietošanas, lai pārliecinātos, vai tas tiešām reģistrēts kultūraugam, kuram gatavojaties to lietot, vai nesen nav bijušas kādas izmaiņas lietojumos. Tāpat vajadzētu pārliecināties par konsultantu sniegtajiem padomiem, izlasot ieteiktā AAL lietošanas instrukciju, lai nebūtu neatgriezenisku seku. Uzmanība jāpievērš arī vēja ātrumam un kaimiņu saimniecību robežu attālumam. Šo faktoru ietekmē var ciest bioloģisko saimniecību lauki, kuru produkcijā būs AAL atliekvielu klātbūtne, vai arī kultūraugam tiks nodarīts kaitējums, kas samazinās ražu.

VAAD aicina lauksaimniekus būt atbildīgiem, nenodarīt kaitējumu videi un cilvēka veselībai!

VAAD novēl būt uzmanīgiem darbā ar AAL, tādējādi mazinot AAL iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi. Saudzēsim sevi un kaimiņus!

Ja esiet pamanījuši iespējamo AAL lietošanas pārkāpumu, informējiet VAAD - uzticības tālrunis – 67550944.
 


 

2018.04.03. 10:42:00


Atpakaļ