Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes
Andrejs, 2012.09.24. 12:54:52
Kuriem no šobrīd Latvijā ir reģistrētajiem AAL, darbīgā viela ir no neonikotinoīdu klases? Vai informācija, cik plaši/kādos apjomos Latvijā šie preperāti tiek izmantoti? Kādā veidā (un vai vispār) ir tikusi vērtēta šo preperātu ietekme uz bitēm un savvaļas apputeksnētājiem?

Atbilde:

Pie neonikotinoīdiem pieskaitāmas šādas darbīgās vielas: tiametoksams, tiakloprīds, klotianidīns, imidakloprīds, fipronils, acetamiprīds, dinotefurāns, nitepirams. Latvijas augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrā ir līdzekļi, kas satur tiametoksamu: Kruizers 70 p.s. (ir reģistrēts, bet nav tirgū), Actara 25 WG, Cruiser OSR. No pārējiem neonikotinoīdiem Latvijā ir reģistrēts viens AAL, kas satur tiakloprīdu- Proteus OD. Informācijas par izlietoto AAL apjomiem VAAD rīcībā nav, bet par līdzekļu lietojumu var izdarīt secinājumus no informācijas par izplatīto AAL apjomu. 2011.gadā Latvijā gala lietotājiem izplatītais kopējais ķīmisko AAL apjoms bija 2775 t, no tiem insekticīdu apjoms bija 106 t. 2011.gadā izplatītās neonikotinoīdu grupas d.v. bija 3.36% no 2011.gadā izplatīto insekticīdu apjoma. Pētījumi par konkrēta AAL ietekmi uz bitēm un citiem posmkājiem AAL pieteicējam ir jāiesniedz pirms AAL reģistrācijas. Attiecībā uz neonikotinoīdu saturošajiem AAL to novērtēšana tika veikta saskaņā ar ES un Latvijas normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā šo AAL dokumentācijas iesniegšanas laikā -PADOMES DIREKTĪVA (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (91/414/EEK) un ar to saistītās direktīvas (PADOMES DIREKTĪVA 97/57/EK (1997. gada 22. septembris), ar ko izveido Direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū VI pielikumu u.c. direktīvas), kas bija pārņemtas ar 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība" u.c.). Šajos normatīvos ir noteikts kādus pētījumus par ķīmiskajiem AAL iesniegt (direktīvas 91/414/EEK III.pielikuma A daļas, 10 sadaļa) un kā veikt riska novērtējumu pieteiktajam AAL, lai noteiktu tā ietekmi uz dzīvajiem organismiem – zivīm, citiem ūdens un sedimentu organismiem, putniem, zīdītājiem, bitēm, citiem posmkājiem, sliekām, citiem augsnes organimiem, augiem u.c. (direktīva 97/57/EK par vienotajiem AAL novērtēšanas un atļaušanas principiem Eiropas Savienībā). VAAD saskaņā ar minētajiem ES un Latvijas normatīvajiem aktiem izvērtēja iesniegto dokumentāciju, veica riska aprēķinus un noteica risku ierobežojošus pasākumus bitēm un citiem apputeksnētājiem. Gan Aktara 25 WG, gan Proteus OD un Cruiser OSR marķējumos ir norādītas īpašās riska frāzes SPe8 bitēm, kas lietotājiem ir jāievēro. Skat. sarakstu Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir kaitīgi bitēm. Ne visiem AAL šie ierobežojumi ir nepieciešami. Tie tiek piešķirti pamatojoties uz katra konkrētā AAL novērtējumu. Papildus tam AAL, kuriem ir kodnes lietojumi, saskaņā ar EK 2010.gada direktīvu 2010/21/ES attiecībā uz īpašajiem noteikumiem par insekticīdiem – neonikotinoīdiem (klotianidīnu, tiametoksamu un imidakloprīdu) un insekticīdu fipronilu, kas nav neonikotinoīds: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:065:0027:0030:LV:PDF, marķējumi tika laboti atbilstoši direktīvas 2010/21/ES prasībām, iekļaujot risku samazinošas prasības bitēm. Tas tika izdarīts AAL Aktara 25 WG un Cruiser OSR, kuriem ir kodnes lietojumi. Fipronilu saturoši AAL nav Latvijā reģistrēti.