Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Augu karantīna Latvijā > Augu pases un aizsargājamās zonas

Augu pases un aizsargājamās zonas

KO NOZĪMĒ KOPĒJAIS TIRGUS?

Eiropas Savienības kopējais tirgus nozīmē, ka starp dalībvalstīm nav iekšēju muitas robežu un ir novērsti šķēršļi brīvai preču apritei, tādējādi fitosanitārajai kontrolei pakļautie augi var tikt brīvi (bez pārbaudēm uz iekšējām valstu robežām) pārvietoti no vienas Eiropas Savienības valsts uz otru. Šo augu izplatīšanai Latvijā un Eiropas Savienībā ir nepieciešama augu pase kā apliecinājums tam, ka augi atbilst noteiktajām fitosanitārajām prasībām.
 
(!) Sākot ar 2004. gada 1.maiju, uz Eiropas Savienības, t.sk. Latvijas, ārējām robežām un kravu saņemšanas vietās pārbaudes veiks augiem, kas ievesti no trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis). To ievešanai Latvijā arī turpmāk būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts.
 
KAS IR AUGU PASE?
 
Augu pase ir dokuments (etiķetes formā), kas apliecina, ka:

 • pavairojamais materiāls ir izaudzēts stādaudzētavā, kura reģistrēta Valsts augu aizsardzības dienestā un tiek regulāri pārbaudīta;
 • audzēšanas vietā pavairojamais materiāls ir pārbaudīts un brīvs no augu karantīnas organismiem, un saimniecības apkārtnē nav sastopami attiecīgie augu karantīnas organismi;
 • fitosanitārajai kontrolei pakļauto materiālu, kas importēts no trešajām valstīm, izplata tirgotājs, kas reģistrēts Valsts augu aizsardzības dienestā, importētais materiāls ir pārbaudīts un tam nav konstatēti augu karantīnas organismi.

KAS VEIC AUGU PĀRBAUDES?
 
Augu pārbaudes veic tās valsts augu aizsardzības dienests, kurā attiecīgie augi tiek audzēti. Latvijā šīs pārbaudes veic Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD). Augu pārbaudes ir nepieciešamas, lai pasargātu gan Latviju, gan pārējās ES valstis no augu karantīnas organismu ievešanas un izplatīšanas.

(!) Lai ierobežotu atklāto augu karantīnas organismu izplatīšanos, VAAD nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

 • augu izplatīšanas aizliegšanu;
 • augu apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 • augu iznīcināšanu.

KĀPĒC NEPIECIEŠAMA AUGU PASE?
 
Tā kā augus ar augu pasēm var brīvi pārvietot visā ES teritorijā (izņemot aizsargājamās zonas, kurām ir papildu nosacījumi), tad gadījumos, kad augiem parādīsies inficēšanās vai invadēšanās pazīmes, no augu pases var noskaidrot augu izcelsmi. Tas ir nepieciešams, lai ierobežotu augu karantīnas organismu izplatīšanu un atvieglotu atlīdzības saņemšanu gadījumos, kad neatbilstošā materiāla dēļ radušies zaudējumi. Tāpēc noteikumi paredz, ka iegādātajiem augiem augu pases jāuzglabā ne mazāk kā vienu gadu.

(!) Slēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu, iesakām iekļaut punktu par augu atbilstību fitosanitārajām prasībām.
(!) Ievedot augus no citām ES valstīm, iesakām informēt VAAD inspektoru, lai pārliecinātos, ka augi atbilst fitosanitārajām prasībām.

 
KAS IR AIZSARGĀJAMĀ ZONA?
 
Aizsargājamā zona ir teritorija Eiropas Savienībā (kāda no ES valstīm vai tās daļa), kurā noteikts kaitīgais organisms nav sastopams. Šajā teritorijā papildus tiek veiktas mērķtiecīgas pārbaudes un noteiktas papildu prasības augu ievešanai, lai garantētu, ka kaitīgais organisms neieviešas attiecīgajā teritorijā.

Latvija ir ieguvusi aizsargājamās zonas statusu attiecībā uz diviem augu karantīnas organismiem:

 • augļu koku bakteriālajām iedegām (Erwinia amylovora)
 • bālo kartupeļu nematodi (Globodera pallida)

VAI NO VISĀM ES VALSTĪM DRĪKST IEVEST AUGUS?
 
Latvijā drīkst ievest augļu koku bakteriālo iedegu un bālās kartupeļu nematodes saimniekaugus tikai no attiecīgo organismu aizsargzonām.
 
Augļkoku bakteriālo iedegu aizsargājamās zonas ir:
Spānija (E), Francija (Korsika) (F), Somija (FI), Itālijas atsevišķas teritorijas (I), Īrija (IRL), Lietuva (LT), Latvija (LV), Portugāle (P), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas) (UK).
 
Bālās kartupeļu nematodes aizsargājamās zonas ir:
Somija (FI), Latvija (LV), Slovēnija (SI), Slovākija (SK).
 
KĀPĒC BĀLĀ KARTUPEĻU NEMATODE IR BĪSTAMA?
 
Ļoti liela nematodes koncentrācija augsnē var izraisīt ražas samazināšanos pat par 80 %.
Bālās kartupeļu nematodes saimniekaugi:

 • kartupeļi Solanum tuberosum L.
 • tomāti Lycopersicon lycopersicum
 • baklažāni Solanum melongena
 • citi Solanum spp. augi un to hibrīdi.

KĀPĒC AUGĻU KOKU BAKTERIĀLĀS IEDEGAS IR BĪSTAMAS?
 
Slimība ne tikai samazina augļu ražu, bet ir ļoti bīstama arī pašiem augiem. Ieņēmīgākajiem saimniekaugiem infekcija izplatās tik strauji, ka jau pēc pirmajām redzamajām inficēšanās pazīmēm tie ātri aiziet bojā.
Bakteriālo iedegu saimniekaugi:

 • korintes Amelanchier Med.
 • klintenes Cotoneaster Ehrh.
 • vilkābeles Crataegus L.
 • cidonijas Cydonia Mill.
 • eriobotrijas Eriobotrya Lindl.
 • ābeles Malus Mill.
 • mespili Mespilus L.
 • pirakantas Pyracantha Roem.
 • bumbieres Pyrus L.
 • pīlādži Sorbus L.
 • stranvēzijas Stranvaesia Lindl.
 • krūmcidonijas Chaenomeles Lindl.

(!) Organismu aprakstus, t.sk. informāciju par ģeogrāfisko izplatību, var saņemt pie VAAD inspektoriem.
(!) Ja Jums ir aizdomas par augu karantīnas organismu klātbūtni jūsu saimniecībā, nekavējoties ziņojiet VAAD inspektoriem!
 
KĀDAS AUGU PASES PIEVIENOS AUGIEM AIZSARGĀJAMĀS ZONĀS?

Aizsargājamās zonās lieto īpašas augu pases. Tajās jābūt apzīmējumam „ZP” (zona protecta). Šīs augu pases apliecina, ka augi ir pārbaudīti uz noteiktu organismu klātbūtni un ir atzīts, ka tie ir brīvi no šiem organismiem.
 
Uz augu pasēm, kas izsniegtas ES, var būt dažāda veida ZP apzīmējumi:

 • ja apzīmējumam ZP pretī norādīti aizsargājamās zonas kodi kādam karantīnas organismam, piem. Erwinia amylovora, tad apzīmējums izskatās šādi:
 • ZP - E, F, FI, I, IRL, LT, LV, P, SI, SK, UK;
 • ja apzīmējumam ZP pretī norādīts tās aizsargājamās zonas kods, uz kuru paredzēts sūtīt augus, tad apzīmējums izskatās šādi: ZP-LV;
 • ja apzīmējumam ZP pievienota atsauce uz Direktīvas 2000/29/EC pielikuma punktu, kurā norādītas attiecīgās aizsargzonas, tad apzīmējums izskatās šādi:

- augļu koku bakteriālajām iedegām ZP – b2;
- bālajai kartupeļu nematodei ZP – a6.

(!) Ja augu pasē norādīts noteiktais aizsargājamās zonas kods, uz kuru augi tiks sūtīti, tad to nevar izmantot pārdošanai citās aizsargājamās zonās.
(!) Sīkāku informāciju par aizsargājamajām zonām un īpašajām prasībām var iegūt VAAD Augu karantīnas departamentā.

 
Kas ir augu pases ar apzīmējumu „RP”?
 
Ja augu partija tiek sadalīta vai apvienota ar citas partijas augiem, tiek izsniegta īpaša augu pase – aizvietotājpase, kurā ir apzīmējums „RP” (replacement passport). Aizvietotājpasē norāda pēdējā ražotāja vai saiņotāja reģistrācijas numuru. Pretī apzīmējumam RP jābūt norādītiem arī sākotnējo augu pasu izsniedzēju reģistrācijas numuriem.
 
KAS VAR SAGATAVOT UN IZSNIEGT AUGU PASES?
 
Augu pases var sagatavot:

 • VAAD Augu karantīnas departaments,
 • reģistrētas personas, kam ir VAAD atļauja sagatavot augu pases.

(!) Augu pases aizsargājamām zonām un aizvietotājpases Latvijā sagatavo tikai Valsts augu aizsardzības dienests.