Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Valsts augu aizsardzības dienesta 2008.gada izpilde augu karantīnas jomā

 

Nr.p.k. Uzdevums Gada izpilde
Valsts pasargāta no kaitīgo organismu uzliesmojumiem un tiek sekmēta augu un augu produktu konkurētspēja starptautiskajā tirgū
1. Pavairošanas materiāla atbilstības novērtēšana
1.1. Pavairojamā materiāla atbilstības fitosanitārajām un kvalitātes prasībām pārbaude reģistrētajās saimniecībās
1.1.1. Veikt augļu koku pavairojamā materiāla stādaudzētavu pārbaudes 2x sezonā, tai skaitā, ņemot paraugus uz: Erwinia amylovora latentai formai/Apple proliferation mycoplasm/ Pear decline mycoplasm/ Plum pox potyvirus Pārbaudes Paraugi (Erwinia) Paraugi (Apple ) Paraugi (Pear decline) Paraugi (Plum pox)
    167 250 24 16 77
1.1.2. Veikt ogulāju pavairojamā materiāla (upeņu, jāņogu) stādaudzētavu pārbaudes  96
1.1.3. Veikt ogulāju pavairojamā (aveņu, kazeņu) materiāla stādaudzētavu pārbaudes 62
1.1.4. Veikt zemeņu pavairojamā materiāla stādaudzētavu pārbaudes 54
1.1.5. Veikt vīnogulāju pavairojamā materiāla stādaudzētavu pārbaudes 22
1.1.6. Veikt āra dekoratīvo kultūru stadaudzētavas pārbaudes 2x sezonā (paraugi uz Erwinia amylovora un Phytophthora ramorum simptomiem) Pārbaudes ( Erwinia) Paraugi (Erwinia) Pārbaudes        (Phytopht. ramorum) Paraugi ( Phutop. ramor.)
    138 146 56 42
1.1.7. Veikt sīpolpuķu audzēšanas saimniecību pārbaudes, tai skaitā ņemot paraugus uz Ditylenchus destructor un Ditylenchus dipsaci Pārbaudes Paraugi
    38 15
1.1.8. Veikt dekoratīvo siltumnīcas kultūru stādu audzēšanas saimniecību pārbaudes, tai skaitā neļķu stādu audzēšanas vietāš ņemot paraugus Phialophora cinerescens izplatības noteikšanai Pārbaudes Paraugi
    69 10
1.1.9. Veikt krizantēmu stādu audzēšanas saimniecību pārbaudes, tai skaitā ņemot paraugus uz Puccinia horiana un Chrysanthemum stunt viroid Pārbaudes Paraugi (Puccinia) Paraugi (Chrysanth. stunt viroid)
    10 1 2
1.1.10. Veikt tomātu stādu audzēšnas saimniecību pārbaudes segtajās platībās Pārbaudes Paraugi
    44 44
1.1.11. Veikt meža kultūru stādaudzētavu pārbaudes fitosanitārā stāvokļa noteikšanai Pārbaudes Paraugi
    49 1
1.1.12. Veikt meža kultūru stādaudzētavu pārbaudes priežu stādāmā materiāla sertificēšanai Pārbaudes Paraugi
    31 50
1.1.13. Veikt dzērveņu un zileņu stādāmā materiāla pārbaudes, ņemot paraugus uz: Diaporthe vaccinii Pārbaudes Paraugi
    8 9
1.1.14. Veikt pārbaudes kartupeļu cistu nemetožu izplatības noteikšanai ( Globodera rostochiensis un Globodera pallida) Pārbaudes Paraugi
    86 1061
1.2. Tiek veiktas pārbaudes kartupeļu settifikācijai
1.2.1. Veikt pārbaudes kartupeļu cistu nemetožu izplatības noteikšanai kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās               ( Globodera rostochiensis un Globodera pallida) Pārbaudes Paraugi
    90 11239
1.2.2. Veikt sēklas un pārtikas kartupeļu pārbaudes kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās 2008.gada ražā kartupeļu gaišās un tumšās gredzenpuves noteikšanai ( Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicusun Ralstonia solanacearum) Pārbaudes Paraugi
    54 268
1.2.3. Veikt pārbaudes un paraugu noņemšanu kartupeļu sertifikācijai (Potato spindle tuber viroid un vīrusu (6) noteikšanai) Pārbaudes Paraugi
    12 33
2. Uzraudzība
2.1. Tiek īstenota augu un augu produktu importa, eksporta un tranzīta fitosanitārās uzraudzības sistēma
2.1.1. Izsniegt fitosanitāros sertifikātus 26475
2.1.2. Veikt pārbaudes pirms fitosanitāro sertifikātu izsniegšanas Pārbaudes Paraugi
    3414 1905
2.1.3. Veikt pārbaudes eksporta produkcijas noliktavās 38
2.1.4. Veikt pārbaudes kartupeļu cistu nemetodes Globodera rostochiensis izplatības noteikšanai eksportam paredzētajās kravās (kūdrā utml.) Pārbaudes Paraugi
    47 106
2.1.5. Veikt importa materiāla pārbaudes kravas saņemšanas vietās 12
2.1.6. Veikt importa koksnes iepakojamā materiāla pārbaudes, tai skaitā ņemot paraugus priežu koksnes nematodes  Bursaphelenchus xylophilus noteikšanai Pārbaudes Paraugi
    341 20
2.2. Tiek nodrošināta tirdzniecība uz Eiropas Savienības aizsargājamām zonām
2.2.1. Veikt skujkoku pārbaudes, lai nodrošinātu tirdzniecību uz Eiropas Savienības aizsargājamajām zonām Lielbritānijā, Īrijā, Grieķijā 84
2.3. Ieviesta koksnes iepakojamā materiāla aprites uzraudzība un kontrole               (2007-2009)
2.3.1. Uzraudzīt reģistrētos koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas uzņēmumus 199
2.4. Tiek veikta fitosanitāro pasākumu ievērošanas uzraudzība augu karantīnas organismu atklāšanas gadījumos (perēkļos)
2.4.1. Veikt saimniecību pārbaudes, kur iepriekšējos gados konstatēta zeltītā kartupeļu cistu nematode Globodera rostochiensis, līdz fitosanitāro pasākumu atcelšanai   Pārbaudes Paraugi
    94 345
2.4.2. Veikt no jauna (2008.gadā) atklāto augu karantīnas organisma Globodera rostochiensis perēkļu uzraudzību - pārbaudes fitosanitāro pasākumu noteikšanai/ pārbaudes veģetācijas periodā Pārbaudes Paraugi
    11 0
2.4.3. Veikt saimniecību pārbaudes, kur iepriekšējos gados konstatēts kartupeļu vēzis Synchytrium endobioticum līdz fitosanitāro pasākumu atcelšanai Pārbaudes Paraugi
    7 7
2.4.4. Veikt pārbaudes saimniecībās, kurās 2007. gada kartupeļu ražā konstatētēta kartupeļu stublāju nemetode Ditylenchus destructor Pārbaudes Paraugi
    50 0
2.5. Tiek veikta kartupeļu genofonda fitosanitārā stāvokļa uzraudzība
2.5.1. Veikt pārbaudes kartupeļu genofonda materiālam fitosanitārā stāvokļa noteikšanai Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā, tai skaitā ņemot paraugus vīrusu un viroīdu noteikšanai Pārbaudes Paraugi
    2 46
2.6. Tiek veikta normatīvo aktu augu karantīnas jomā ievērošanas uzraudzība
2.6.1. Veikt gadījuma pārbaudes (tirgos, gada tirgos, dārzkopības centros utml.), lai pārbaudītu normatīvo aktu ievērošanu augu karantīnas jomā (augu pasu lietošanu un kartupeļu audzētāju reģistrāciju) 208
2.7. Veikta Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzraudzība un kontrole
2.7.1. Veikt Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzraudzību un kontroli 190
3. Monitorings
3.1. Tiek veikts monitorings augu karantīnas organismu izplatības noteikšanai
3.1.1. Veikt pārbaudes un paraugu noņemšanu Potato spindle tuber viroid  noteikšanai Pārbaudes Paraugi
    14 10
3.1.2. Veikt pārbaudes alotājmušas Liriomyza huidobrensis, Thrips palmi un Bemisia tabaci izplatībasnoteikšanai ražojošajos dārzeņu un dekoratīvo augu stādījumos (segtajās platībās) - Liriomyza huidobrensis, Thrips palmi un Bemisia tabaci Pārbaudes Paraugi
    143 252
3.1.3. Veikt pārbaudes Plum pox potyvirus izplatības noteikšanai ražojošajos un piemājas dārzos Pārbaudes Paraugi
    91 77
3.1.4. Veikt pārbaudes kokvilnas baltblusiņas Bemisia tabaci Genn. izplatībasnoteikšanai dārzeņu un puansetiju ražojošajos stādījumos (segtajās platībās) Pārbaudes Paraugi
    43 51
3.1.5. Veikt pārbaudes kartupeļu cistu nematožu Globodera rostochiensis un Globodera pallida izplatības noteikšanai pārtikas kartupeļu saimniecībās Pārbaudes Paraugi
    3 226
3.1.6. Veikt pārbaudes kartupeļu tumšās gredzenpuves Ralstonia solanacearum izplatības noteikšanai saimniekaugos(bebrukārkliņā Solanum dulcamarum vai melnajā naktenē Solanum nigrum) un virszemes ūdeņos  Pārbaudes (virszemesūd.) Paraugi (virszemesūd.) Pārbaudes            (saimniekaug.) Paraugi (saimniekaug.)
    30 30 30 30
3.2. Tiek veikta kontrole, lai noteiktu, vai Latvijā nav ieviesušies Eiropas Savienībā aktuālie augu karantīnas organismi
3.2.1. Veikt pārbaudes vīrusu slimības Pepino mosaic virus izplatības noteikšanai Pārbaudes Paraugi ražojošos stādījumos tomātu augļu paraugi
    45 23 18
3.2.2. Veikt pārbaudes Diabrotica virgifera izplatības noteikšanai Pārbaudes Paraugi
    29 29
3.2.3. Veikt pārbaudes priežu koksnes nematodes Bursaphelenchus xylophilus izplatības noteikšanai mežaudzēs Pārbaudes Paraugi
    32 36
3.2.4. Veikt pārbaudes priežu koksnes nematodes Bursaphelenchus xylophilus izplatības noteikšanai zāģmateriālos Pārbaudes Paraugi
    39 38
3.2.5. Veikt pārbaudes Dryocosmous kuriphilus izplatības noteikšanai  3
3.2.6. Veikt pārbaudes Rhynchophorus ferrugineus izplatības noteikšanai 3
3.2.7. Veikt pārbaudes Phytophthora ramorum izplatības noteikšanai (vietējās izcelsmes materiālam) Pārbaudes Paraugi
    35 25
3.2.8. Veikt pārbaudes  Phytophthora ramorum izplatības noteikšanai tirdzniecības vietās un stādaudzētavās ES dalībvalstu izcelsmes materiālam  Pārbaudes Paraugi
    36 35
3.3. Teik veiktas pārbaudes, lai noteiktu invazīvo augu sugu izplatību Latvijā
3.3.1. Veikt ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju monitoringu (ha) 3390,96
4. Tiek ierobežota kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatība (2005-2009)
4.1. Tiek veiktas pārbaudes kartupeļu gaišās un tumšās gredzenpuves izplatības noteikšanai
4.1.1. Veikt pārtikas kartupeļu pārbaudes kartupeļu gaišās un tumšās gredzenpuves noteikšanai 2008.gada ražā Pārbaudes Paraugi
    345 815
4.1.2. Veikt pārbaudes un pārtikas kartupeļu paraugu noņemšanu nereģistrētajās saimniecībās 2008.gada ražā Pārbaudes Paraugi
    31 63
4.1.3. Veikt pārbaudes un pārtikas kartupeļu paraugu ņemšanu vairumtirdzniecības bāzēs, veikalos, tirgos utml. Pārbaudes Paraugi
    35 29
4.2. Tiek veikta fitosanitāro pasākumu ievērošanas uzraudzība
4.2.1. Veikt saimniecību pārbaudes, kur 2004.gada kartupeļu ražā un iepriekš konstatēta kartupeļu gaišā gredzenpuve (pārbaudes veģetācijas periodā/pārbaudes paraugu noņemšanai/paraugi) Pārbaudes Pārbaudes Paraugi
    41 12 17
4.2.2. Veikt saimniecību pārbaudes, kur 2005.gada kartupeļu ražā un iepriekš konstatēta kartupeļu gaišā gredzenpuve (pārbaudes veģetācijas periodā/pārbaudes paraugu noņemšanai/paraugi) Pārbaudes Pārbaudes Paraugi
    29 17 27
4.2.3. Veikt saimniecību pārbaudes, kur 2006.gada kartupeļu ražā un iepriekš konstatēta kartupeļu gaišā gredzenpuve (pārbaudes subsīdiju saņemšanai/pārbaudes pēc dezinfekcijas/pārbaudes veģetācijas periodā/pārbaudes paraugu noņemšanai/paraugi) Pārbaudes Pārbaudes Pārbaudes Pārbaudes Paraugi
    5 20 44 31 57
4.2.4. Veikt saimniecību pārbaudes, kur 2007.gada kartupeļu ražā konstatēta kartupeļu gaišā gredzenpuve(pārbaudes fitosanitāro pasākumu piemērošanai/pārbaudes subsīdiju saņemšanai/pārbaudes pēc dezinfekcijas/ pārbaudes veģetācijas periodā/pārbaudes paraugu ņemšanai/paraugi) Pārbaudes Pārbaudes Pārbaudes Pārbaudes Pārbaudes Paraugi
    58 34 133 91 68 125
4.2.5. Veikt saimniecību pārbaudes, kur 2008.gada kartupeļu ražā konstatēta kartupeļu gaišā gredzenpuve (pārbaudes fitosanitāro pasākumu piemērošanai) Pārbaudes papildus paraugi
    47 0
4.2.6. Veikt atpakaļ izsekojamību saistībā ar 2008.gada ražā konstatēto kartupeļu gaišo gredzenpuvi (pārbaudes izsekojamības veikšanai/paraugi izsekojamības veikšanai) Pārbaudes Paraugi
    1 0
4.3. Tiek veikta no Eiropas Savienības dalībvalstīm ievestā kartupeļu sēklas materiāla kontrile
4.3.1. Veikt ievestā kartupeļu sēklas materiāla pārbaudes Pārbaudes Paraugi
    17 63
4.3.2. Veikt izmēģinājumus ievestajam kartupeļu sēklas materiālam Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus latentās formas noteikšanai - Saldū Pārbaudes Paraugi
    2 100
4.3.3. Veikt izmēģinājumus ievestajam kartupeļu sēklas materiālam Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus latentās formas noteikšanai – Saldū (otrā gada stādījums) Pārbaudes Paraugi
    0 88
4.4. Tiek veikta ar kartupeļu gaišo gredzenpuvi infecēto lauku uzmērīšana (kartēšana)
4.4.1. Veikt ģeogrāfisko datu mērījumus saimniecībās ar GPS, kurās 2006.gada kartupeļu ražā ir atrasta kartupeļu gaišā gredzenpuve (lauki) 51
4.4.2. Veikt ģeogrāfisko datu mērījumus saimniecībās ar GPS, kurās 2007.gada kartupeļu ražā ir atrasta kartupeļu gaišā gredzenpuve (perēkļu skaits) 118
5. Tiek uzturēts Latvijai piešķirtais aizsargzonas statuss
5.1. Tiek veiktas pārbaudes perēkļos un buferzonā
5.1.1. Veikt pārbaudes Erwinia amylovora perēkļos un karantīnas zonā Pārbaudes Paraugi
    202 54
5.1.2. Veikt pārbaudes buferzonā 3 km rādiusā ap Erwinia amylovora perēkļiem un karantīnas zonām Pārbaudes Paraugi
    417 36
5.2. Tiek veiktas pārbaudes bakteriālo iedegu izplatības noteikšanai
5.2.1. Veikt Erwinia amylovora saimniekaugu pārbaudes šo slimību izplatības noteikšanai komercdārzos (paraugi uz simptomiem - Erwinia amylovora) Pārbaudes Paraugi
    374 76
5.2.2. Veikt Erwinia amylovora saimniekaugu pārbaudes šīs slimības izplatības noteikšanai parkos, aizsargstādījumos, augiem ceļmalās, savvaļā augošiem augiem (paraugi uz simptomiem - Erwinia amylovora) Pārbaudes Paraugi
    80 23
5.2.3. Veikt  Erwinia amylovora saimniekaugu pārbaudes piemājas dārzos, ražojošos dārzos pamestos dārzos, ceļmalās (paraugi uz simptomiem - Erwinia amylovora) Pārbaudes Paraugi
    179 43
5.3. Tiek veikta bakteriālo iedegu saimniekaugu genofonda fitosanitārā stāvokļa uzraudzība
5.3.1. Veikt pārbaudes genofonda saglabāšanai (paraugi  Erwinia amylovora latentās formas noteikšanai) Pārbaudes Paraugi
    37 1056
5.3.2. Veikt genofonda pārbaudes   (paraugi uz Erwinia amylovora simptomiem) Pārbaudes Paraugi
    16 12