Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Imports (attiecībā uz augu karantīnas jomu) ir augu un augu produktu ievešana Latvijā vai citā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) valstī no trešajām valstīm (valstīm, kas nav ES dalībvalstis).

Nosacījumi augu un augu produktu kravu importam ir noteikti Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi).

Noteikumu I pielikuma B daļā ir minēti augi un augu produkti, kuru ievešanai ES ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts un kuri pirms ievešanas tiek pārbaudīti uz robežas.

Noteikumu V pielikumā ir minēti augi un augu produkti, kurus aizliegts ievest ES.

Noteikumu VI pielikuma A daļas I nodaļā ir norādītas īpašās prasības, kurām jābūt izpildītām, lai produkciju varētu ievest ES no trešajām valstīm (lai nosūtītājvalstī produkcijai varētu izsniegt fitosanitāro sertifikātu uz Latviju vai citu ES valsti).

Augus un augu produktus, kas nav minēti Noteikumos, drīkst ievest bez pārbaudēm un fitosanitārajiem dokumentiem.


Augu un augu produktu kravu imports

Ja persona vai uzņēmums vēlas no trešajām valstīm ievest tādus augus vai augu produktus, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms ievešanas Latvijā vai citā ES dalībvalstī:

  • personai vai uzņēmumam jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā; to var izdarīt, iesniedzot dokumentus (iesniegumu, ar ievešanu saistītos zemesgabalu vai telpu plānus, deklarāciju fitosanitārajai kontrolei un valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju) kādā no VAAD reģionālajām nodaļām;
  • kravai jābūt ar fitosanitāro sertifikātu, kuru izsniedz eksportētājvalstī par augu aizsardzību atbildīgā organizācija;
  • kravu uz Latvijas robežas pārbauda PVD Robežkontroles departaments (par pārbaudi ir jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1070 „Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli");
  • noteiktiem augiem, lai tos varētu pārvietot Latvijā vai citā ES dalībvalstī, uz robežas jānoformē augu pase, ko izsniedz VAAD inspektors, pamatojoties uz kravai pievienoto fitosanitāro sertifikātu un fitosanitāro pārvadājuma dokumentu, kas apliecina, ka materiāls atbilst fitosanitārajām prasībām (par augu pasi ir jāmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.493 „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”).


Augu un augu produktu imports mazos daudzumos

Ja Noteikumu I pielikuma B daļas augu un augu produktu daudzumi ir nelieli un paredzēti personiskām vajadzībām vai patēriņam brauciena laikā, tos personīgajā bagāžā vai sūtījumā drīkst ievest ar atvieglotiem nosacījumiem. Bez fitosanitārā sertifikāta augus un augu produktus mazos daudzumos var ievest tajos gadījumos, ja tie paredzēti personiskajām vajadzībām un nepastāv fitosanitārais risks (iespēja ievest kaitēkļus, slimības vai to pārnēsātājus). Augus un augu produktus, kurus saskaņā ar Noteikumu V pielikumu ir aizliegts ievest, nedrīkst ievest arī mazos daudzumos.