Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Pakalpojums attiecas uz juridisku vai fizisku personu, kas ražo vai ieved mēslošanas līdzekli vai substrātu, kas ražots vai laists brīvā apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem ražots kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē iesniegumu par mēslošanas līdzekli un substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Turcijā, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 34.punktu un pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta iekļaušanu atzīto sarakstā, ja ir ievēroti visi noteikumu 34.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu iekļaut mēslošanas līdzekli vai substrātu atzīto sarakstā, ja nav ievēroti noteikumu 34.punktā minētie nosacījumi.
 
Iesniegumam jāpievieno:

  • attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai ražotāja izsniegta apliecinājuma, piemēram, reģistrācijas apliecības, kopija, ja saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ražotājs izsniedz šo apliecinājumu, vai šo faktu apliecinoša izdruka no publiski pieejama šīs dalībvalsts mēslošanas līdzekļu vai substrātu reģistra, vai jebkurš cits pierādījums, kas apliecina mēslošanas līdzekļa vai substrāta likumīgu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā;
  • etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts latviešu valodā, kura saturs atbilst tekstam tās valsts valodā, kas atzinusi mēslošanas līdzekli un substrātu; ja iesniegumu iesniedz papīra formā, iesniedzējs etiķetes vai marķējuma tekstu iesniedz arī elektroniskā formā;
  • informācija par organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta izejvielām;
  • informācija par organisko mēslošanas līdzekli un substrātu, ja tā sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, norādot piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru, kā arī kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas (EK) Nr.1069/2009 prasībām.


Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums par mēslošanas līdzekli un substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī DOC, PDF