Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Par Latviju bez latvāņiem! > Valsts un iedzīvotāju loma latvāņu ierobežošanā

Valsts un iedzīvotāju loma latvāņu ierobežošanā

Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - VAAD) veic Sosnovska latvāņa izplatības noteikšanu. Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā jau ir apkopota informācija par 10 801 ha ar Sosnovska latvāni invadētām teritorijām, kas ir plašākā, pilnīgākā un jaunākā pieejamā informācija par latvāņa izplatību.

Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumi Nr.559 "Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” paredz, ka ar latvāni invadētās teritorijas tiesiskajam valdītājam jāiesniedz VAAD informācija par teritoriju, kas invadēta ar latvāni, un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot latvāņa ierobežošanai. Šī informācija ir vienreizēja un iesniedzama jebkurā brīdī. Iesnieguma veidlapa atrodama sadaļā Sākums > Pakalpojumi > Invazīvās augu sugas, tā nosūtāma VAAD reģionālajai nodaļai Sākums > Par VAAD > Struktūra > Reģionālā sturktūra.
 
Izvēloties metodi, jāņem vērā gan ar latvāni invadētās audzes, gan apvidus īpašības, gan zemes lietošanas veids, gan augsnes īpašības, gan arī latvāņa attīstības stadija un vides aizsardzības ierobežojumi. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai. Pēc iznīcināšanas teritorija jānovēro vismaz piecus gadus, lai nepieļautu audzes atjaunošanos, tādēļ jāiekārto un jāpilda veikto latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāls, kas jāglabā 20 gadus.
 
Turpmāk katru gadu līdz 1.februārim jāiesniedz informācija par to, vai attiecīgajā gadā (veģetācijas periodā) plānots ierobežot latvāni šajā teritorijā, norādot laika posmu atkarībā no izvēlētās metodes, kad to veiks, kā arī izmaiņas iesniegumā minētajā informācijā.
 
Normatīvie akti par invazīvajām sugām - Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden.)
 
Viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem dokumentiem, kas nosaka valsts lomu invazīvo sugu ierobežošanā, ir konvencija "Par bioloģisko daudzveidību". Konvencijā noteikta valsts atbildība tādu svešu sugu ieviešanās novēršanā, kuras apdraud ekosistēmas un citas sugas, kā arī nosaka nepieciešamību šīs svešās sugas kontrolēt vai iznīcināt. Konvencija ir iestrādāta Latvijas normatīvajos aktos.
 
2006.gada 6.jūnijā tika apstiprināta Vides ministrijas vadībā izstrādātā "Latvāņu izplatības ierobežošanas programma 2006.-2012.gadam”. Programmā bija noteiktas atbildīgās institūcijas tās īstenošanai un veicamie pasākumi - normatīvo aktu izstrāde, latvāņa izplatības noteikšana un ierobežošana, datu bāzes izveide un informēšanas pasākumu veikšana.
 
2006.gada 2.novembrī pieņemti grozījumi Augu aizsardzības likumā, kuros definēta invazīva augu suga, noteikta Ministru kabineta kompetence noteikumu izstrādāšanā par invazīvajiem augiem kopumā, invazīvo augu sugu sarakstu un atsevišķiem noteikumiem par vienu invazīvo augu sugu - Sosnovska latvāni, tā ierobežošanas kārtību. Augu aizsardzības likumā noteikts aizliegums audzēt un ievest invazīvās augu sugas, ja tās izplatījušās valdījumā vai īpašumā, kā arī noteikts pienākums tās iznīcināt un sniegt informāciju VAAD par to izplatību. To var izdarīt, informējot VAAD reģionālās nodaļas Sākums > Par VAAD > Struktūra > Reģionālā sturktūra vai elektroniski Sākums > Pakalpojumi > Invazīvās augu sugas. VAAD informācija ir jāapkopo datu bāzē, jāveic invazīvo augu sugu monitorings un uzraudzība. 
Saskaņā ar 2007.gada 21.jūnijā apstiprinātajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanas gadījumā zemes valdītājs vai īpašnieks var tikt brīdināts vai viņam var uzlikt naudas sodu – fiziskai personai no 100 līdz 350 eiro, bet juridiskai personai no 280 līdz 1400 eiro. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, sods paredzēts lielāks. Par invazīvo augu sugu ievešanas aizlieguma pārkāpumu paredzēts naudas sods: fiziskai personai no 70 līdz 350 eiro, bet juridiskai personai no 140 līdz 700 eiro ar augu konfiskāciju vai bez tās. Par atkārtotu pārkāpumu sods paredzēts lielāks.
 
Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumi Nr.467 "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumistājās spēkā 2008.gada 6.jūlijā. Tajos noteikta monitoringa, uzraudzības un kontroles, kā arī informācijas sniegšanas kārtība. Noteikumi arī nosaka kārtību, kādā augu sugu iekļauj invazīvo augu sugu sarakstā, kā arī tās izmantošanu zinātniskiem mērķiem.
Noteikta arī kontrolējošā institūcija uz robežas.
 
Invazīvās augu sugas noteiktas Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.468 "Invazīvo augu sugu saraksts. Šajā sarakstā iekļauta viena suga – Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi Manden.
 
Ministru kabineta 2008.gada 9.augusta noteikumi Nr.559 "Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”. Tajos noteikta Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas kārtība. Noteikumos ietverti ierobežošanas pasākumi, informācijas saturs un tās sniegšanas kārtība par latvāņa izplatību, kā arī ierobežošanas plānošana, organizēšana un koordinēšana, kā arī informēšana par pasākumu veikšanu. Noteikumos norādītas arī metodes un kārtība, kādā veicama latvāņa iznīcināšana un darba aizsardzības prasības.
 
Lai nodrošinātu koordinētu invazīvo sugu izplatības ierobežošanu visā Eiropas Savienībā (ES), 2014. gadā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma visām dalībvalstīm saistošu Regulu Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību.

2016. gada 13. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Invazīvo sugu Sarakstu – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2016. gada 13. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

2017. gada 12. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Invazīvo sugu Saraksta Pirmo papildinājumu – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1263 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko atjaunina sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, un kurš atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141

2019. gada 25. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Invazīvo sugu Saraksta Otro papildinājumu – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1262 (2019. gada 25. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par šo regulu ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos un integrāciju Latvijas vides politikā. Sosnovska latvāņa izplatības un ierobežošanas kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests