Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Lēmumi

Ārkārtas pasākumi kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai

Aromia bungii

2018/1503 Komisijas Īstenošanas lēmums (2018. gada 8. oktobris) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Aromia bungii (Faldermann) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

Bursaphelenchus xylophilus

2012/535/ES [konsolidētā versija]: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 26. septembris) par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematodes) izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 6543) (OV L 266, 2.10.2012., 42./52. lpp.).

Pamatdokumenta teksts       

Grozīts ar:
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/226 ( 2015.gada 11.februāris)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/427 (2017.gada 8.marts)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/618 (2018.gada 19.aprīlis)

Phytophthora ramorum

2002/757/EK [konsolidētā versija]: Komisijas Lēmums (2002.gada 19.septembris) par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 3380) (OV L 252, 20.9.2002., 37./39.lpp.)

Pamatdokumenta teksts
       

Grozīts ar:
2004/426: Komisijas Lēmums (2004.gada 29.aprīlis)
2007/201/EK: Komisijas Lēmums (2007.gada 27.marts)
2016/1967/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2016.gada 8.novembris)

Pepino mozaīkas vīruss 

2004/200/EK [konsolidētā versija]: Komisijas Lēmums (2004. gada 27. februāris) par pasākumiem, lai novērstu Pepino mozaīkas vīrusa ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 581)
(OV L 64, 2.3.2004., 43./44. lpp.)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

2017/198 Komisijas Īstenošanas lēmums  (ES) (2017. gada 2. februāris) par pasākumiem, kā novērst Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu un Goto ievešanu un izplatību Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 460)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/2032 (2019. gada 26. novembris),ar ko nosaka pasākumus, ar kuriem novērš Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (iepriekš Gibberella circinata) ievešanu un izplatīšanos Savienībā, un atceļ Lēmumu 2007/433/EK

Anoplophora chinensis (Forster)

2012/138/EK [konsolidētā versija]: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 1. marts) par ārkārtas pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 1310) (OV L 64, 3.3.2012., 38./47. lpp.)

Pamatdokumenta teksts      

Grozīts ar:
356/2014/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2014.gada 12.jūnijs)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/893 (2015. gada 9. jūnijs) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ievešanu un izplatīšanos Savienībā [konsolidētā versija] (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3772) OV L 146, 11.6.2015., 16./28. lpp.

Epitrix   

2012/270/ES [konsolidētā versija]: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 16. maijs) attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3137)
(OV L 132, 23.5.2012., 18./21. lpp.)

Pamatdokumenta teksts
      

Grozīts ar:
Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/5 (2018.gada 3.janvāris)

2014/679/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 25. septembris)
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1359 (2016. gada 8. augusts)

Xylella fastidiosa

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/789 (2015. gada 18. maijs) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ievešanu un iz platīšanos Savienībā [konsolidētā versija] (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3415)

Pamatdokumenta teksts

Grozīts ar:
Komisijas Īstenošanas lēmums 2015/2417  (2015. gada 17. decembris)
Komisijas Īstenošanas lēmums 2016/764  (2016. gada 12.maijs)

Komisijas Īstenošanas Lēmums 2017/2352 (2017.gada 14.decembris)

Komisijas Īstenošanas Lēmums 2018/927 (2018.gada 27.jūnijs)

Pomacea (Perry)

2012/697/ES [konsolidētā versija]: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 8. novembris) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Pomacea (Perry) ģints ievešanu un izplatību Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7803)

Spodoptera frugiperda

2018/638 Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2018/638 (2018. gada 23. aprīlis),
kas ievieš ārkārtas pasākumus, lai novērstu kaitīgā organisma Spodoptera frugiperda (Smith) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2291) 

Tomātu augļu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV)

2019/1615 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) (2019. gada 26. septembris), ar ko ievieš ārkārtas pasākumus, lai novērstu tomātu augļu brūnplankumainības vīrusa (ToBRFV) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 6826)
 

Ārkārtas pasākumi attiecībā uz trešajām valstīm ievestajiem augiem un augu produktiem

Rose Rosette vīruss ( Rose spp. augu ievešana no Kanādas, Indijas un ASV)
1739/2019 Komisijas Īstenošanas Lēmums, ar ko nosaka ārkārtas pasākumus, kas veicami, lai novērstu Rose Rosette vīrusa ievešanu un izplatīšanos Savienībā

Thrips palmi Karny (Taizemes izcelsmes augi un augu produkti)
98/109/EK [konsolidētā versija]: Komisijas Lēmums (1998. gada 2. februāris), ar ko dalībvalstīm atļauj veikt pagaidu ārkārtas pasākumus attiecībā uz Taizemi, lai novērstu Thrips palmi Karny izplatīšanos
(OV L 27, 3.2.1998., 47./48. lpp.)

Ēģiptes izcelsmes pārtikas kartupeļi
2011/787/ES [konsolidētā versija]: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 29. novembris), ar ko dalībvalstīm uz laiku atļauj veikt ārkārtas pasākumus pret Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. izplatīšanos attiecībā uz Ēģipti (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8618) (OV L 319, 2.12.2011., 112./115. Lpp)

Citrusaugļi no trešajām valstīm
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/449 (2019. gada 18. marts), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/715, ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2024)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/715 (2016. gada 11. maijs), ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2684)

Koksnes iepakojamais materiāls

2018/1137 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) (2018. gada 10. augusts) par uzraudzību, augu veselības pārbaudēm un pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz koksnes iepakojuma materiālu, pārvadājot tādas preces, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs

Pagaidu atkāpes no noteikumiem

Koksne

1993/359: Komisijas Lēmums (1993. gada 28. maijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (OV L 148, 19.6.1993., 41./43. lpp.)

1993/360: Komisijas lēmums (1993. gada 28. maijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Kanādā (OV L 148, 19.6.1993., 45./48. lpp.)

1993/365: Komisijas Lēmums (1993. gada 2. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz termiski apstrādātu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko paredz sīki izstrādātus pasākumus par indikatoru sistēmu, kura jāpiemēro termiski apstrādātai koksnei (OV L 151, 23.6.1993., 38./42. lpp.)

1993/422: Komisijas Lēmums (1993. gada 22. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei (OV L 195, 4.8.1993., 51./54. lpp.)

1993/423: Komisijas Lēmums (1993. gada 22. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei (OV L 195, 4.8.1993., 55./57. lpp.)

2005/359
: Komisijas Lēmums (2005. gada 29. aprīlis), ar ko paredz atkāpšanos no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokiem ar mizu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1298) (OV L 114, 4.5.2005., 14./19. lpp.)

Pamatdokumenta teksts       

Grozīts ar
:
2006/750/EK: Komisijas Lēmums (2006. gada 31.oktobris)
2010/723/ES: Komisijas Lēmums (2010. gada 26.novembris)

ASV izcelsmes zāģmateriāli bez mizas

2013/780/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9166) (OV L 346, 20.12.2013., 61./64. lpp.)

Grozīts ar:
2016/2004/ES Komisijas Īstenošanas lēmums (2016.gada 14.novembris)

2013/782/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2002/757/EK attiecībā uz prasību par fitosanitāro sertifikātu tādiem Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, saistībā ar kaitīgo organismu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9181) (OV L 346, 20.12.2013., 69./72. lpp.)

Koksnes iepakojamais materiāls

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/179 (2015. gada 4. februāris), kas atļauj dalībvalstīm noteikt atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz skujkoku (Coniferales) koksnes iepakojuma materiāliem munīcijas kastu veidā, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un kuras ir ASV Aizsardzības ministrijas pārziņā (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 445).

Grozīts ar:
2017/2187 Komisijas Īstenošanas lēmums (2017. gada 16. novembris)

Kanādas izcelsmes oša koksne

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/412 (2016. gada 17. marts), ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt pagaidu atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Kanādas izcelsmes oša koksni vai Kanādā pārstrādātu oša koksni.

ASV izcelsmes oša koksne

2018/1203 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) (2018. gada 21. augusts), ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt pagaidu atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vai Amerikas Savienotajās Valstīs pārstrādātu oša koksni un atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/204
 

Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. punduraugi

2002/499/EK: Komisijas Lēmums (2002. gada 26. jūnijs), ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. punduraugiem, kuru izcelsmes valsts ir Korejas Republika (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 2251) (OV L 168, 27.6.2002., 53./57. lpp.)

Pamatdokumenta teksts

Grozīts ar:
2005/775/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 4.novembris)
2007/432/EK: Komisijas Lēmums (2007. gada 18. jūnijs)
2010/646/ES: Komisijas Lēmums (2010. gada 26. oktobris)

2002/887/EK Komisijas Lēmums (2002. gada 8. novembris), ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 4348) (SE -03 V37., 350)

Pamatdokumenta teksts

Grozīts ar:
2004/826/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 29.novembris)
2006/915/EK: Komisijas Lēmums (2006. gada 11.decembris)
2008/826/EK: Komisijas Lēmums (2008. gada 30.oktbris)
2010/645/ES: Komisijas Lēmums (2010. gada 26.oktobris)

Kartupei

Kanādas (atsevišķu provinču) izcelsmes sēklas kartupeļi

2011/778/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 28. novembris), ar ko atsevišķām dalībvalstīm atļauj paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz sēklas kartupeļiem, kuru izcelsme ir atsevišķās Kanādas provincēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8633) (OV L 317, 30.11.2011., 37./41. lpp.)

Pamatdokumenta teksts

Grozīts ar:
2014/368/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 16.jūnijs)

Pārtikas kartupeļi  no Libānas (Akaras un Bekaa reģioni):

2019/1614 Komisijas Īstenošanas lēmums  (2019. gada 26. septembris), ar ko attiecībā uz kartupeļiem, kuri nav paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir Akaras un Bekaa reģionos Libānā, dalībvalstīm atļauj noteikt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 6819)

Zemeņu stādi

2003/248EK: Komisijas Lēmums (2003. gada 9. aprīlis), ar ko atļauj dalībvalstīm paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Argentīnas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1183) (SE -03 V38 ., 422)

Pamatdokumenta teksts

Grozīts ar:

2007/212/EK: Komisijas Lēmums (2007. gada 2. aprīlis)
2011/74/ES: Komisijas Lēmums (2011. gada 2. februāris)

2003/249/EK: Komisijas Lēmums (2003. gada 9. aprīlis), ar ko atļauj dalībvalstīm paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Čīles izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1184) (SE -03 V38 ., 426)

Pamatdokumenta teksts

Grozīts ar:
2007/221/EK: Komisijas Lēmums (2007. gada 4.aprīlis)
2011/75/ES: Komisijas Lēmums (2011. gada 2.februāris)

Augsne

2005/51/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 21. janvāris), ar ko dalībvalstīm uz pagaidu laiku ļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz tādas augsnes ievešanu, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 92) (OV L 21, 25.1.2005., 21./24. lpp.)

Pamatdokumenta teksts

Grozīts ar:

2007/156/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 7.marts)
2009/162/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 26.februāris)
2012/102/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 17.februāris) 

Valstu atzīšana par brīvām no kaitīgajiem organismiem

Kartupeļu gaišā gredzenpuve Clavibacter michiganensis sp. sepedonicus

Bosnija un Hercegovina

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1199 (2015. gada 17. jūlijs), ar ko tiek atzīts, ka Bosnija un Hercegovina ir brīva no Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman un Kotthoff) Davis et al. (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4838)

Serbija

2012/219/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012.gada 24.aprīlis), ar ko tiek atzīts, ka Serbija ir brīva no Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman un Kotthoff) Davis et al . (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2524)