Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Reglamentējošie dokumenti

Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums"

Valsts augu aizsardzības dienesta darbības stratēģija 2017. - 2019. gadam

Ētikas kodekss

Uzdevumi un funkcijas

Valsts augu aizsardzības dienests veic valsts kontroli un uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu un substrātu, augu un augu produktu, augu šķirņu, sēklu un stādāmo materiālu aprites jomā.
 
Dienesta uzdevumi ir:

 • laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos un prognozēt to attīstību;
 • noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās;
 • veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi;
 • nodrošināt kvalitatīva sēklas un stādāmā materiāla apriti;
 • nodrošināt selekcionāra tiesību aizsardzību;
 • kārtot Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistru;
 • kārtot Latvijas augu šķirņu katalogu;
 • veikt augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu;
 • uzraudzīt un kontrolēt mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti valstī.

Dienests savu uzdevumu veikšanai:

 • kārto Augu aizsardzības līdzekļu reģistru un nodrošina šo līdzekļu izvērtēšanu, reģistrēšanu un pārreģistrēšanu;
 • izveido un kārto to personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību, ievešanu un izvešanu;
 • izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;
 • veic augu aizsardzības līdzekļu aprites valsts uzraudzību un kontroli;
 • veic augu pārbaudes, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;
 • veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;
 • nosaka izņēmumus attiecībā uz tiem augiem, augu produktiem un kaitīgajiem organismiem, kuri paredzēti zinātnes, pētniecības vai šķirņu selekcijas vajadzībām;
 • nosaka kārtību, kādā veicami kaitīgo organismu, ģenētiski modificēto organismu un augu aizsardzības līdzekļu pētījumi un izmēģinājumi ar tiem;
 • veic augu karantīnas organismu izplatīšanās riska analīzi;
 • pieņem, izskata un izvērtē mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas iesniegumus un citus ar tiem saistītos dokumentus, kārto Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistru un nodrošina tā datu aktualizāciju, kā arī noņem mēslošanas līdzekļu un substrātu bezmaksas kontrolparaugus mēslošanas līdzekļu un substrātu atbilstības novērtēšanai;
 • sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un nodrošina informācijas apmaiņu ar citām valstīm augu aizsardzības, augu karantīnas, sēklu aprites un selekcionāra tiesību aizsardzības jomā;
 • ievieš normatīvos aktus, kas regulē selekcionāra tiesību aizsardzību un Latvijas augu šķirņu kataloga veidošanu;
 • veic selekcionāra tiesību piešķiršanas nosacījumu ekspertīzi, izsniedz un anulē šķirņu reģistrācijas apliecības, reģistrē licences selekcionāra tiesību nodošanai;
 • pieņem lēmumus par izmaiņām Latvijas augu šķirņu katalogā.