Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Projekti

 

Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā
Projekta numurs: ENI-LLB-1-077, programma: “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam".

Informācija par projektu.

Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of cross-border region

 

Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/045 „Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Informācija par projektu (papildināta 09.07.2020.)

Programmas "Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam" projekts Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai
(Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)

Labas kūtsmēslu pārvaldības rokasgrāmata "Padomi kūtsmēslu efektīvai izmantošanai"

Kūtsmēslu paraugu ņemšanas instrukcija

27.11.2019. Projekta noslēguma konferences prezentācijas:

24.09.2019. projekta rezultātu apkopošana.

23.01.2019. semināra "Jaunākās atziņas par kūtsmēslu apsaimniekošanu un to vērtību" prezentācijas: 

12.08.2018. semināra Upsalā L.Leitāna prezentācijas: Reporting by September 2018 Latvia; Comparison of calculator tool and lab results; WP4 calculations.

09.02.2018. semināra Ozolniekos S.Rulles prezentācija, L.Leitāna prezentācija, I.Ozoliņas prezentācijaI.Grudovskas prezentācija, A.Kārkliņa prezentācija, S.Dreijeres prezentācija.

Informācija par projekta gaitu:

- Aicinājums uz projekta noslēguma pasākumiem

- Video par kūtsmēslu standartiem (Youtube)

- Dalība seminārā Upsalā (12.septembrī)

- Top filma lauksaimniekiem par paraugu kūstsmēslu ņemšanu

- Latvijas partneru tikšanās 2018.gada 15.augustā.

- Paraugu ņemšana.

 

Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (Kosovo – IPA 2015 - "Support to strengthening Kosovo's plant production and protection system and capacities", KS 15 IPA AG 01 16 ).

Kosovas Pārtikas un veterinārā aģentūras tīmekļvietne.

Projekta mājaslapa.

Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projektsUkrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana”.

Projekta Facebook lapa.

Eiropas Savienības fonda projekts “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr.5.4.2.2./17/I/002. VAAD līdzdalība šādos jautājumos:

  • augšņu agroķīmiskajai izpēte reprezentatīvajā kopā
  • augsnes minerālā slāpekļa monitoringa tehniskais nodrošinājums
  • latvāņu izplatības monitoringa tehniskais nodrošinājums

Agroķīmijas laboratorijai jaunas iekārtas (20.09.2018.)

Pārskats par projekta ieviešanas gaitu (30.06.2018.)