Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Normatīvais regulējums:

Augu veselības regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

Saistītie normatīvie akti:

 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā 
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/2018 (2018. gada 18. decembris), ar ko nosaka īpašus noteikumus par procedūru, kas jāievēro, lai veiktu riska novērtējumu augsta riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/2019 (2018. gada 18. decembris), ar ko izveido provizorisku sarakstu ar augsta riska augiem, augu produktiem vai citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta nozīmē un sarakstu ar augiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami, minētās regulas 73. panta nozīmē
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/827 (2019. gada 13. marts) par kritērijiem, kas profesionālajiem operatoriem jāizpilda, lai atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, un par procedūrām, ar kurām nodrošina šo kritēriju izpildi
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/829 (2019. gada 14. marts), ar ko, atļaujot dalībvalstīm oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas sakarā paredzēt pagaidu atkāpes, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1702 (2019. gada 1. augusts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, izveidojot prioritāro kaitīgo organismu sarakstu
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

Oficiālo kontroļu regula

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/625

Grozīta ar:

 • Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts). Skatīt: 32017R0625R(01)
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/478 (2019. gada 14. janvāris). Skatīt: 32019R0478 

Saistītie normatīvie akti:

 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/631 (2018. gada 7. februāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jomā
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/530 (2019. gada 27. marts), ar ko attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām nozīmē Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jautājumos
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/66 (2019. gada 16. janvāris) par noteikumiem par vienotu praktisko kārtību, kādā veicamas oficiālās kontroles augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai pārbaudītu atbilstību minētajām precēm piemērojamajiem Savienības noteikumiem par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem 
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/887 (2020. gada 26. jūnijs) ar ko attiecībā uz stādāmo augu pēcimporta kontrolpārbaudēm groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/66

Skaidrojoša informācija:

Augu pases

Prezentācijas:

Uzņēmumiem, kas audzē un izplata puķu  un dārzeņu stādus tālākai tirdzniecībai vai apzaļumošana , 2019. gada novembris

Informācija stādu audzētājiem, kas izplata stādus tālākai tirdzniecībai vai apzaļumošanai, 2019. gada oktobris

Jaunā Augu veselības regula, 2019. gada marts

Informatīvi materiāli:

Jaunās augu pases izskats

Informācija vairumtirgotājiem un tiem, kas iepērk augus tālākai izplatīšanai / tirdzniecībai

Informācija veikaliem

Informācija puķu audzētājiem

Kas jāņem vērā eksportētājiem

Augu pasu iegūšanas shēma sēklu pārfasētājiem

Kā stādaudzētavai iegūt atļauju pašai drukāt augu pases

Publikācijas:

Laikraksts "Kurzemes vārds" raksts "Iztikt bez gardiem suvenīriem labākas nākotnes vārdā", 22.01.2020.

"Pērkot augus, nenopērciet slimību", žurnāls "Dārza Pasaule", 1.lapa, 2.lapa, 3.lapa, 4.lapa, 5.lapa, 6.lapa

"Stingrāka kārtība, ievedot sēklas, stādus un svaigus augļus no trešajām valstīm", Latvijas Vēstnesis, 13.12.2019.

"Kas jāievēro, stājoties spēkā jaunai augu veselības regulai?", Neatkarīgās Tukuma Ziņas, 19.03.2019.

"Jauna fitosanitārā regula: striktāki noteikumi labākai augu veselībai", "Dārzs un Drava", 2019. gada vasara, 1.lapa, 2.lapa, 3.lapa

  

Eiropas Komisijas informācija:

New Plant Health Regulation: stringent rules for a better protection from plant pests