Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Normatīvais regulējums:

Augu veselības regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

Saistītie normatīvie deleģējumi :

  • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā 
  • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/2018 (2018. gada 18. decembris), ar ko nosaka īpašus noteikumus par procedūru, kas jāievēro, lai veiktu riska novērtējumu augsta riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē
  • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/2019 (2018. gada 18. decembris), ar ko izveido provizorisku sarakstu ar augsta riska augiem, augu produktiem vai citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta nozīmē un sarakstu ar augiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami, minētās regulas 73. panta nozīmē
  • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/827 (2019. gada 13. marts) par kritērijiem, kas profesionālajiem operatoriem jāizpilda, lai atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, un par procedūrām, ar kurām nodrošina šo kritēriju izpildi
  • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/829 (2019. gada 14. marts), ar ko, atļaujot dalībvalstīm oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas sakarā paredzēt pagaidu atkāpes, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

Oficiālo kontroļu regula

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/625

Grozīta ar:

  • Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts). Skatīt: 32017R0625R(01)
  • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/478 (2019. gada 14. janvāris). Skatīt: 32019R0478 

Saistītie normatīvie deleģējumi :

  • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/631 (2018. gada 7. februāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jomā
  • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/530 (2019. gada 27. marts), ar ko attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām nozīmē Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jautājumos
  • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/66 (2019. gada 16. janvāris) par noteikumiem par vienotu praktisko kārtību, kādā veicamas oficiālās kontroles augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai pārbaudītu atbilstību minētajām precēm piemērojamajiem Savienības noteikumiem par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem 

Prezentācijas:

VAAD Augu karantīnas departaments, 2019. gada marts.

Skaidrojoša informācija:

Jaunais augu pases izskats.

European Commission - Fact Sheet:
New Plant Health Regulation: stringent rules for a better protection from plant pests

Publikācijas:

"Kas jāievēro, stājoties spēkā jaunai augu veselības regulai?", Neatkarīgās Tukuma ziņas, 19.03.2019.

"Jauna fitosanitārā regula: striktāki noteikumi labākai augu veselībai", "Dārzs un drava", 2019. gada vasara, 1.lapa, 2.lapa, 3.lapa