Augu karantīnas organismi var radīt lielus zaudējumus ekonomikai un videi. Patlaban valstī tie nav sastopami, lai arī to attīstībai ir labvēlīgi apstākļi, vai ir ierobežoti izplatīti un tiek aktīvi apkaroti. Bieži tiem ir plašs saimniekaugu loks un jaunajā teritorijā nav to dabīgo ienaidnieku, apkarošanas pasākumi ir sarežģīti un dārgi. Tie apdraud gan lauksaimniecības kultūras, gan mežus, parkus un apstādījumus, gan arī augu bioloģisko daudzveidību.

Jaunā vietā karantīnas organismiem ir piemēroti apstākļi, lai izplatītos, bet nav dabisko ienaidnieku, kas šo izplatību ierobežotu. Tā kā šie organismi ir jaunienācēji kādā teritorijā visbiežāk nav pieejami pietiekami efektīvi pasākumi to ierobežošanai, apkarošanai un izskaušanai.

Karantīnas organismiem ir raksturīga strauja izplatīšanās un augu bojāeja. Lai šos organismus ierobežotu, jāpiemēro ļoti stingri pasākumi - jāiznīcina ne tikai slimais vai bojātais augs, bet bieži arī vizuāli veseli augi.

Latvijā un Eiropas Savienībā kaitīgie organismi, kas rada nopietnus draudus augiem un augu produktiem tiek regulēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes  Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, kas paredz vienotus nosacījumus pasākumiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības dalībvalstis no to ieviešanās un izplatīšanās.

Regulēto augiem kaitīgo organismu iedalījums:

  • Eiropas Savienības karantīnas organismi;
  • Aizsargājamo zonu karantīnas organismi;
  • Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi.

Valsts augu aizsardzības dienestā 2023.gadā konstatēto regulēto kaitīgo organsimu ģeogrāfiskā izplatība atbilstoši saimniekaugiem, kas pakļaujas regulējumam:

Plašāka informācija par pasaulē sastopamajiem augiem kaitīgajiem organismiem pieejama Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas datu bāzē - EPPO Global Database.

Plašāk par augiem kaitīgajiem organismiem:

Konsultācijas par augiem kaitīgo organismu radītajiem bojājumiem: 

  • regulētie organismi
  • neregulētie organismi: