Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma (turpmāk – KUVIS) izveidota, lai uzturētu Augu aizsardzības likumā, Sēklu un šķirņu aprites likumā, Augu šķirņu aizsardzības likumā, Mēslošanas līdzekļu aprites likumā un Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā minētos reģistrus.

KUVIS izveides galvenie mērķi:

  • uzturēt datus par situāciju augu aizsardzības jomā Latvijā;
  • nodrošināt trešajām personām publisku pieeju datiem, kas atrodas Valsts augu aizsardzības dienesta pārziņā esošajos reģistros;
  • ieviest vienotu informācijas sistēmu, kas aptver augu un augu valsts produktu fitosanitāro uzraudzību, augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu reģistrāciju, to aprites kontroli un uzraudzību, sēklu un šķirņu aprites kontroli un uzraudzību, ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanu, kontroli un uzraudzību;
  • nodrošināt informācijas apmaiņu starp Valsts augu aizsardzības dienesta struktūrvienībām un klientiem;
  • uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

KUVIS lietotāji:

  • Valsts augu aizsardzības dienesta klienti – fiziskas un juridiskas personas;
  • valsts institūcijas;
  • pašvaldības.

Lai kļūtu par KUVIS lietotāju, jāiesniedz pieteikums KUVIS lietošanai.

Lūdzam aizpildīt pieteikumu, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz jebkuras VAAD reģionālās nodaļas e-pasta adresi: kurzeme@vaad.gov.lv; latgale@vaad.gov.lv; riga@vaad.gov.lv; vidzeme@vaad.gov.lv; zemgale@vaad.gov.lv vai VAAD centrālo e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv,
vai aizpildīt papīra formā, parakstīt un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē tuvākajā reģionālajā nodaļā.

Lai KUVIS lietotājs ar Valsts augu aizsardzības dienesta veikto fitosanitāro pārbaužu rezultātiem (aktiem) varētu iepazīties KUVIS publiskā lietotāja sistēmā https://klients.vaad.gov.lv, jāiesniedz arī aizpildīta un parakstīta veidlapa:

 

Lūdzam aizpildīt pieteikumu, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz jebkuras VAAD reģionālās nodaļas e-pasta adresi: kurzeme@vaad.gov.lv; latgale@vaad.gov.lv; riga@vaad.gov.lv; vidzeme@vaad.gov.lv; zemgale@vaad.gov.lv vai VAAD centrālo e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv,
vai aizpildīt papīra formā, parakstīt un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē tuvākajā reģionālajā nodaļā.

Lai KUVIS lietotājs ar Valsts augu aizsardzības dienesta veikto fitosanitāro pārbaužu rezultātiem (aktiem) varētu iepazīties KUVIS publiskā lietotāja sistēmā https://klients.vaad.gov.lv, jāiesniedz arī aizpildīta un parakstīta veidlapa:

Izņēmums ir pašvaldības – tām noteikta cita kārtība. Sīkāka informācija:

Ina Karlivāne

Procesu pārvaldības vadītāja
ina.karlivane [at] vaad.gov.lv