Lai nodrošinātu vesela un kvalitatīva stādāmā materiāla tirdzniecību Eiropas Savienības (ES) apritē, visiem stādīšanai paredzētajiem augiem (arī augiem podiņos), kā arī noteikto sugu sēklām jābūt ar augu pasēm.

Augu pase ir oficiāla etiķete, kura nepieciešama, lai augus, augu produktus un citus objektus pārvietotu, t.sk. izplatītu ES teritorijā un kura apliecina, ka:

  • augi, t.sk. noteiktās sugu sēklas, ir brīvi no Eiropas Savienības karantīnas organismiem.
  • augi, t.sk. noteiktās sugu sēklas, ir brīvi no Savienībā reglamentētiem nekarantīnas organismiem vai tādu organismu izplatīšanas līmenis nepārsniedz pieļaujamo līmeni.

Augu pasi jāpievieno visu sugu pavairošanas materiālam (potzariem, potcelmiem, sīpolaugiem un gumiem), kā arī stādīšanai paredzētiem augiem un noteikto sugu sēklām, ja tos izplata komerciāliem mērķiem jeb bizness-biznesam princips, t.i.:

  • izmantot iegādātos augus komerciālos nolūkos (audzēt komercdārzos, siltumnīcās utt.) un iegūto ražu tirgot, iestādīt meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai;
  • turpināt augu audzēšanas procesu (piem. iegādātos viengadīgus stādus paāaudzēt un izplatīt; iegādātos potzarus izmantot pavairošanai utt.);
  • tirgot augus un augu produktus citam izplatītājam (veikalam, vairumtirgotājam).

Lai izplatītu stādus un noteikto sugu sēklas tirgū nav jāpievieno augu pases, izņemot bakteriālās iedegas Erwinia amylovora saimniekaugus, uz kuru Latvijā ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss.
Jebkuriem stādiem tirdzniecības vietā ir nepieciešams pievienot minimālo informāciju: suga, šķirne, audzētāja vārds, uzvārds vai  nosaukums.

Lai saņemtu atļauju lietot augu pasi pašu audzētiem augiem:

Lai pievienotu augu pasi iepirktiem augiem, sadalot iepirkto partiju mazākos daudzumos:

  • jābūt reģistrētam Profesionālo operatoru reģistrā. Informācija par reģistrāciju.
  • pievieno jaunas augu pases pamatojoties uz oriģinālajām augu pasēm
  • Personas, kurām izsniegtas atļaujas drukāt augu pases