Augu aizsardzības līdzekļi  ir produkti (ķīmiskie, mikrobioloģiskie) augu un augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai, augu produktu saglabāšanai, nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai vai augšanas novēršanai. Īpaša augu aizsardzības līdzekļu grupa ir dzīvos organismus ( piem., kukaiņus, ērces, nematodes) saturoši augu aizsardzības līdzekļi, kuri paredzēti augiem kaitīgo kukaiņu un ērču ierobežošanai g.k. segtās platībās.

VAAD veic augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un aprites uzraudzību. 

VAAD uzrauga augu aizsardzības jomas apmācību veikšanu, pirms apliecības izsniegšanas pieņem eksāmenu no apmācību izgājušajām personām.

VAAD uzrauga augu aizsardzības lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu un pārbauda iekārtu lietošanu atbilstoši likumdošanai vai normatīvajiem aktiem.

VAAD konsultē un sniedz informatīvu atbalstu augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem par drošu un ilgtspējīgu augu aizsardzības principu ieviešanu saimniecībā atbilstoši integrētās augu aizsardzības sistēmas principiem. 

Plašāks skaidrojums par augu aizsardzības līdzekļiem:

Valsts augu aizsardzības dienests ir nacionālā statistikas iestāde, kura, veicot augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju pilnu apsekojumu par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļu apjomiem, nodrošina oficiālo statistiku par izplatīto augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu apjomiem.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1185/2009 (2009. gada 25. novembris), dalībvalstis apkopo un līdz 30. decembrim iesniedz Eiropas Savienības Statistikas birojam (Eurostat) datus par iepriekšējā kalendārajā gadā gala lietotājiem izplatītajiem AAL darbīgo vielu apjomiem, kā arī nodrošina  šīs informācijas publisku pieejamību. Eurostat validē dalībvalstu sniegtos datus un publicē oficiālo statistiku tīmekļvietnē. Statistikas dati tiek izmantoti, lai aprēķinātu saskaņotos riska indikatorus augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ilgtspējas novērtēšanai.

File:Pesticides sales-01.jpg

Valsts augu aizsardzības dienests informē, ka Latvijā 2018. gadā kopā izplatītas 1587,324 tonnas augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu, tai skaitā 965,291 tonnas - herbicīdu, 212,984 tonnas – fungicīdu, 35,683 tonnas – insekticīdu, 4,928 tonnas – baktericīdu, 354,600 tonnas – augšanas regulatoru, 13,839 tonnas – citu augu aizsardzības līdzekļu. Eiropas Savienības oficiālā statistika ir pieejama tīmekļvietnē.

Lai nodrošinātu Latvijas, Eiropas un starptautisko lietotāju vajadzībām atbilstošu oficiālo statistiku, ievērojot oficiālo statistiku reglamentējošos normatīvos aktus, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) un statistikas iestādes ir noslēgušas saprašanās memorandu par sadarbību Oficiālās statistikas sistēmas Kvalitātes politikas ieviešanā. Statistikas iestāžu kvalitātes politika un citi vispārīgo kvalitātes prasību dokumenti ir publicēti Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.