Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, radīt priekšnoteikumus, lai lauksaimniekiem būtu pieejams vesels un kvalitatīvs pavairojamais materiāls, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

VAAD izveidots, pamatojoties uz 1998. gada 17. decembrī pieņemto Augu aizsardzības likumu, un ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 230 “Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums”.

VAAD veic valsts kontroli un uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu un substrātu, augu un augu produktu, augu šķirņu, sēklu un stādāmo materiālu aprites jomā, kā arī  sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un nodrošina informācijas apmaiņu ar citām valstīm par augu aizsardzības, augu karantīnas, sēklu aprites un selekcionāra tiesību aizsardzības jautājumiem.

VAAD ēka no Lielvārdes ielas