Latvijas invazīvo sugu saraksti

Latvijā invazīvās augu sugas ir noteiktas Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.468 "Invazīvo augu sugu saraksts”. Šajā sarakstā ir iekļauta viena augu suga – Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi Manden.

Eiropas Savienības invazīvo sugu saraksti

Lai nodrošinātu koordinētu invazīvo sugu izplatības ierobežošanu visā Eiropas Savienībā, kopš 2016.gada Eiropas Komisijas pieņēma vairākus invazīvo sugu sarakstus, kas rada bažas Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šajos saraktos iekļautās invazīvās augu un dzīvnieku sugas ir saistošas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai. 

  • Invazīvo sugu Saraksts – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2016. gada 13. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai
  • Invazīvo sugu Saraksta  pirmais papildinājums – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1263 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko atjaunina sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, un kurš atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141
  • Invazīvo sugu Saraksta otrais papildinājumu – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1262 (2019. gada 25. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

Informācijas sniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību:

Informācijas sniegšana par citām invazīvajām augu un dzīvnieku sugām:

Iedzīvotāji ir aicināti ziņot par savvaļā vai savā piemājas dārzā pamanītām augu vai dzīvnieku sugām, sugas indivīdus nofotografējot un fotogrāfiju ievietojot datu bāzē Dabasdati.lv, kur Vides un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošās iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti palīdzēs novēroto sugu identificēt, un informēt tuvāko Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju.