Latvijas invazīvo sugu saraksti

Latvijā invazīvās augu sugas ir noteiktas Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.468 "Invazīvo augu sugu saraksts”. Šajā sarakstā ir iekļauta viena augu suga – Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi Manden.

Eiropas Savienības invazīvo sugu saraksti

Invazīvo sugu regulējumu Eiropā nosaka Regula, kas juridiski tieši piemērojama un attiecas uz ikvienu Eiropas Savienības iedzīvotāju:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību

Šajos sarakstos iekļautās invazīvās augu un dzīvnieku sugas ir saistošas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai. 

  • Invazīvo sugu saraksts – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2016. gada 13. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai
  • Invazīvo sugu saraksta  pirmais papildinājums – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1263 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko atjaunina sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, un kurš atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141
  • Invazīvo sugu saraksta otrais papildinājums – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1262 (2019. gada 25. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai
  • Invazīvo sugu saraksta trešais papildinājums – Komisijas Īstenošanas regula (ES)2022/1203 (2022. gada 12. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai