Augu aizsardzības likums nosaka, ka VAAD:

  • uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas lēmumus augu aizsardzības jomā;
  • uzrauga koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, sertificēšanu un apriti;
  • uzrauga un kontrolē fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;
  • uzrauga augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes un izmantošanu.

Mēslošanas līdzekļu aprites likums nosaka, ka VAAD uzrauga un kontrolē mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti.

Sēklu un šķirņu aprites likums nosaka, ka VAAD uzrauga un kontrolē sēklu apriti.

Uzraudzības plānošana:

Kritēriji un principi pārbaužu plānošanai

2020. gada uzraudzības prasību kontroļu plāns

Pārbaudes aktu veidlapas:

Pārbaudes akts par mēslošanas līdzekļu lietošanas un tās dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām

Pārbaudes akts par mēslošanas līdzekļu lietošanas un tās dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām par ūdens, augsnes un gaisa aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma

Pārbaudes akts par mēslošanas līdzekļu un substrātu atbilstību normatīvo aktu prasībām mēslošanas līdzekļu un substrātu aprites vietā

Pārbaudes akts par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas normatīvo aktu ievērošanu

Pārbaudes akts par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas normatīvo aktu prasību pārbaudi

Integrētās augu aizsardzības pamatelementu pašpārbaudes anketa