Latvijas normatīvie akti

Sēklu un šķirņu aprites likums

Sēklaudzēšana, sēklu tirdzniecība

Citi

 

  • ISTA akreditācijā noteiktā kompetence Nacionālajai sēklu kontroles laboratorijai

 

Eiropas Savienības normatīvie akti

  • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 565/2013 (2013. gada 18. jūnijs),ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1731/2006, (EK) Nr. 273/2008, (EK) Nr. 566/2008, (EK) Nr. 867/2008, (EK) Nr. 606/2009 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 un (ES) Nr. 1333/2011 attiecībā uz paziņošanas pienākumiem lauksaimniecības tirgu kopīgajā organizācijā un atceļ Regulu (EK) Nr. 491/2007
  • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 217/2006 (2006. gada 8. februāris),ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām
  • Komisijas Lēmums 81/109/EEK (1981. gada 10. februāris), ar ko groza Lēmumu 80/755/EEK attiecībā uz atļaujām par paredzētās informācijas neizdzēšamu drukājumu uz graudaugu sēklu iepakojumiem
  • Komisijas Lēmums 2004/266/EK (2004. gada 17. marts), ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz lopbarības augu sugu sēklu iesaiņojumiem
  • Komisijas Lēmums 97/125/EK (1997. gada 24. janvāris), ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz eļļas augu un šķiedraugu sēklu iesaiņojumiem un groza Lēmumu 87/309/EEK, ar kuru atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz dažu lopbarības augu sugu sēklu iesaiņojumiem
  • Komisijas Lēmums 2004/371/EK (2004. gada 20. aprīlis) par nosacījumiem attiecībā uz rupjās lopbarības augiem paredzēto sēklu maisījumu laišanu tirgū
  • Komisijas Lēmums 2005/200/EK (2005. gada 2. marts), ar ko atļauj Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Maltai noteikt stingrākas prasības attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni graudaugu sēklās
  • Padomes Lēmums 2003/403/EK (2003. gada 26. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2003/17/EK par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu
  • Padomes Lēmums 2005/834/EK ( 2005. gada 8. novembris ) par šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību dažās trešās valstīs un par Lēmuma 2003/17/EK grozījumiem