Augsnes minerālā slāpekļa monitorings tiek īstenots kopš 2005. gada, lai nodrošinātu ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.

Valsts augu aizsardzības dienests katru gadu pavasarī un rudenī apseko 48 monitoringa punktus, kas izvietoti īpaši jutīgajās teritorijās. No katra punkta tiek ņemti paraugi 0–30, 30–60 un 60–90 cm dziļumā.

Monitoringa punktu granulometriskais sastāvs: 4 – smilts (S), 19 – mālsmilts (mS), 20 – smilšmāls (sM) un 3 – māls (M).

Pavasara rezultāti tiek izmantoti, lai sagatavotu rekomendācijas:

  • veģetācijas sākumā kultūraugam pieejamais slāpeklis;
  • par cik būtu jāpalielina vai jāsamazina slāpekļa norma.

Rudens dati tiek izmantoti, lai spriestu par ūdens piesārņojuma risku.

Slāpekļa monitoringa punkti izvietoti īpaši jutīgajās teritorijās:  Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Siguldas novados

Augsnes minerālā slāpekļa analīzes, salīdzinot ar citām augsnes agroķīmiskajām analīzēm, ir sarežģītākas un salīdzinoši dārgākas. Lai novērtētu augsnes minerālo slāpekli, paraugi jāpaņem noteiktos dziļumos, vēlams vismaz 0–30 cm un 30–60 cm dziļumā. Var izvēlēties arī citus paraugu ņemšanas dziļumus, piemēram, atkarībā no kultūraugu sakņu sistēmas, bet tiem var būt grūtāk atrast rekomendācijas. Svarīgi, lai paraugu ņemšanas dziļums būtu zināms un kopējais analizējamā parauga daudzums būtu ~0,5 kg.

Lai iegūtu ticamus rezultātus, augsnes paraugus pēc ņemšanas jāuzglabā aukstuma kastē (apmēram + 4°C) un uzreiz jānogādā laboratorijā. Ja paraugi jāuzglabā ilgāk, tos ievieto saldētavā. Nepareiza paraugu uzglabāšana var ietekmēt analīžu rezultātus. Analīzes parasti veic amonija slāpeklim (NH4-N) un nitrātu slāpeklim (NO3-N), abi kopā tiek saukti arī par minerālo slāpekli (Nmin). Laboratorijas rezultāti tiek izteikti mg kg-1 absolūti sausas augsnes. Tilpummasa kopā ar augsnes slāņa biezumu ļauj laboratorijas rezultātu izteikt uz platību noteiktam slānim jeb kā krājumu. Izmantojot laboratorijas rezultātus, tilpummasu un slāņa dziļumu var aprēķināt krājumu:

A=0,1×h×ρ×γ

, kur

A – krājumi, kg ha-1

0,1 – pārrēķina koeficients

h – slāņa biezums, cm

ρ – augsnes tilpummasa, t m-3

γ – laboratorijas rezultāts attiecīgajam slāņa paraugam, mg kg-1

Veicot aprēķinus un vērtējot krājumus, tos vienkārši saskaita, piemēram:

  • saskaitot amonija un nitrātu slāpekļa krājumus, iegūst minerālā slāpekļa krājumus;
  • saskaitot 0–30 cm un 30–60 cm augsnes slāņa krājumus, iegūst 0–60 cm slāņa krājumus.

Minerālais, amonija un nitrātu slāpeklis ir dinamisks rādītājs, kas sezonas laikā mainās, tādēļ rekomendācijas ir atkarīgas no laika, kad paraugi ir ņemti. Tālākās rekomendācijas ir paraugiem, kas ņemti agri pavasarī līdz ar veģetācijas sezonas sākumu.

Nitrātu slāpeklis 0–30 cm slānī

Veģetācijas sezonas sākumā, kad augu sakņu sistēma vēl nav pietiekami attīstījusies, galvenais slāpekļa avots augiem ir nitrātu slāpeklis augsnes virsējā 0–30 cm slānī. Nitrātu slāpekļa daudzums līdz 10 kg ha-1 ir uzskatāms par zemu un nozīmē, ka var būt nepieciešams agrāks slāpekļa mēslojums.

Minerālais slāpeklis 0–60 cm slānī

Palielinoties gaisa un augsnes temperatūrai, augiem kļūst pieejams praktiski viss minerālais slāpeklis 0–30 cm dziļumā, bet vēlākajās attīstības fāzēs arī 30–60 cm dziļumā. Šie dati ļauj veikt slāpekļa vajadzības korekciju.

1. tabula

N normas korekcija pēc minerālā slāpekļa krājumiem 0–60 cm slānī

Nmin 0-60 cm, kg ha-1

N normas korekcija, kg ha-1

1*

2**

≤ 30

+15

+30

31 – 40

+10

+20

41 – 50

+5

+10

51 – 60

0

0

61 – 70

-5

-10

71 – 80

-10

-20

>80

-15

-30

* Smilts, mālsmilts augsnes un ja N vajadzība saskaņā ar mēslošanas normatīviem ir līdz 120 kg ha-1

** Smilšmāla, māla augsnes un ja N vajadzība saskaņā ar mēslošanas normatīviem ir virs 120 kg ha-1

Minerālais slāpeklis 0–90 cm slānī

Līdzīgi kā minerālo slāpekli 0–60 cm slānī var novērtēt arī minerālo slāpekli 0–90 cm slānī, izmantojot to pašu skaidrojumu – dziļāko slāņu slāpeklis kļūst pieejams augiem.

2. tabula

Augsnes grupējums pēc minerālā slāpekļa krājumiem 0–90 cm slānī[1]

Granulometriskais sastāvs

Nmin 0-90 cm, kg ha-1

Ļoti zems

Zems

Vidējs

Augsts

Ļoti augsts

Smilts

<42

42 – 57

58 – 76

77 – 107

>107

Mālsmilts

<59

59 – 79

80 – 104

105 – 132

>132

Smilšmāls

<58

58 – 79

80 – 104

105 – 145

<145

Māls

<60

60 – 82

83 – 109

110 – 150

>150

3. tabula

N normas korekcija pēc minerālā slāpekļa krājumiem 0–90 cm slānī1

Nodrošinājuma grupa

Ļoti zems

Zems

Vidējs

Augsts

Ļoti augsts

N normas korekcija, kg ha-1

Ne vairāk kā +20

Ne vairāk kā +10

0

-10

-20

Ko darīt, ja nav zināma tilpummasa?

Tilpummasas noteikšanai ir nepieciešams speciāls paraugu ņemšanas aprīkojums, tādēļ šādas analīzes parasti netiek veiktas. Tā vietā tilpummasu var novērtēt, balstoties uz organisko vielu saturu un granulometriskā sastāva grupu.

4. tabula

Aptuvena augsnes tilpummasa atkarībā no organisko vielu satura un granulometriskā sastāva1

OV saturs, %

Augsnes tilpummasa, t m-3

Smilts, grants

Mālsmilts

Smilšmāls

Māls

Kūdra

0,1 – 0,6

1,3 – 1,5

1,5 – 1,6

1,7 – 1,8

1,9 – 2,0

-

0,6 – 1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,5

1,6 – 1,7

1,8 – 1,9

-

1,3 – 2,0

1,1 – 1,3

1,3 – 1,5

1,5 – 1,6

1,7 – 1,8

-

2,0 – 2,8

1,0 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

-

2,8 – 3,6

1,0 – 1,2

1,1 – 1,3

1,3 – 1,4

1,5 – 1,7

-

3,6 – 4,4

1,0 – 1,2

1,0 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

-

4,4 – 5,0

0,9 – 1,1

1,0 – 1,2

1,1 – 1,3

1,3 – 1,5

-

5,0 – 10

0,8 – 1,0

0,9 – 1,1

1,0 – 1,2

1,0 – 1,2

-

10 – 20

0,7 – 0,9

0,8 – 1,0

0,9 – 1,1

0,7 – 0,9

-

20 – 30

0,5 – 0,7

0,6 – 0,8

0,7 – 0,9

0,4 – 0,6

-

30 – 50

0,3 – 0,5

0,3 – 0,5

0,4 – 0,6

0,4 – 0,6

0,3 – 0,5

50 – 60

-

-

-

-

0,40

60 – 70

-

-

-

-

0,34

70 – 80

-

-

-

-

0,30

>80

-

-

-

-

0,26

Informācija sagatavota Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamentā


[1] Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai / Sast. A.Kārkliņš un I.Lipenīte. A.Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2018.