Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta jēdzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kas neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un nerada vai nedraud radīt konkurences izkropļojumus, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām.

Valsts augu aizsardzības dienests de minimis atbalsta ietvaros sniedz pakalpojumus Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām atbalsta pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”.

 • Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
  • Saskaņā ar regulas 3. panta 2. punktā noteikto par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas vienam vienotam uzņēmumam trīs fiskālo gadu laika periodā nepārsniedz 200 000 eiro.
 • Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
  • Saskaņā ar regulas 3. panta 3.a punktā noteikto par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas vienam vienotam uzņēmumam trīs fiskālo gadu laika periodā nepārsniedz 25 000 eiro.
 • Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.4. apakšnodaļa
 • Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

Par de minimis atbalstam pieteiktajiem pakalpojumiem pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai” Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām Valsts augu aizsardzības dienests nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Ja kādi no de minimis atbalstam pieteikto pakalpojumu rezultātiem neatbilst normatīvajos aktos par labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu (sēklas kartupeļu) tirdzniecību noteiktajām prasībām, Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona par attiecīgo pakalpojumu Valsts augu aizsardzības dienestam maksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Ja Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona ir pārkāpusi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1407/2013 vai Komisijas Regulas (EK) Nr. 1408/2013 prasības, tai ir pienākums atmaksāt Valsts augu aizsardzības dienestam saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu par periodu no valsts atbalsta izmaksas līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

Lēmumus par de minimis atbalsta piešķiršanu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai” Valsts augu aizsardzības dienests pieņem vismaz divas reizes gadā:

 • par iepriekšējā gada ceturtajā ceturksnī (ja nepieciešams, trešajā ceturksnī) un kārtējā gada pirmajā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem - līdz kārtējā gada 10. maijam;

 • par atlikušajiem kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem - līdz kārtējā gada 20. decembrim.

Kā pieteikties de minimis atbalstam?

 1. Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”, lai dienests varētu pieņemt lēmumu par atbalsta piešķiršanu. Par precīzu datumu, no kura var sākt iesniegt pieteikumus, sēklaudzētāju informēs Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors, kas sniedzis pakalpojumus.
 1. Pieteikumam jāpievieno:
  • de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka vai
  • jānorāda sistēmā apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs

Lai piekļūtu de minimis atbalsta uzskaites sistēmai (sistēmas turētājs – Finanšu ministrija), izmanto VID EDS piedāvāto autorizācijas un autentifikācijas iespēju. EDS sistēmā ir izveidota sadaļa – poga “de minimis”, kuru nospiežot ir iespējams aizpildīt de minimis uzskaites veidlapu.

Video pamācība atbalsta pretendentiem

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties: