Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija regula (ES) 2019/1009 ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (Dokuments attiecas uz EEZ)”