Lai nodrošinātu vesela un kvalitatīva stādāma materiāla un sēklu tirdzniecību, no 2019. gada 14. decembra Eiropas Savienības (ES) apritē visiem stādīšanai paredzētiem augiem (arī augiem podiņos) un noteikto sugu sēklām, ja tās tiek izplatītas komerciālai darbībai: veikalam vai profesionālo stādījumu ierīkošanai, jābūt pievienotām augu pasēm. 

 

Augu pases nodrošina, ka stādi un noteikto sugu sēklas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – veiktajās pārbaudēs (audzēšanas vietā un/ vai veicot laboratorijas testēšanu) konstatēts, ka tiem nav noteikto augu karantīnas organismu un organismu, kuri ietekmē sēklu un stādu veselību un kvalitāti, nodarot nopietnus ekonomiskus zaudējumus visai tautsaimniecības nozarei, vai arī to skaits nepārsniedz pieļaujamo līmeni.

Noteikto sugu sēklām pievieno augu pases, kas apliecina, ka audzēšanas un sēklas ražošanas laikātika veiktas pārbaudes un atklāts, ka tās ir brīvas no slimībām un kaitēkļiem, kas būtiski ietekmē ražu un nodara nopietnus postījumus nozarei.

Šajā video ziņā var uzzināt pašu svarīgāko par augu pasēm: kas ir augu pase, kā tā var būt pievienota, kādiem augiem un kuros gadījumos to ir obligāti nepieciešams pievienot, kādu informāciju satur augu pase un kārtība kā to var iegūt.

Plašāk par augu izplatīšanu un augu pasēm: