2020. gada 22. janvāra rīkojums Nr. 27 "Par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai"

2015. gada 7. aprīļa noteikumi Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā

2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem

2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību"

2012. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 509 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009

2012. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 491 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām"

2011. gada 13. decembra noteikumi Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"

2011. gada 13. decembra noteikumi Nr. 949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū"

2010. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 682 „Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"

2007. gada 20. februāra noteikumi Nr. 139 "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu"

2004. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli"

2004. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1064 "Augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība"

2004. gada 9. novembra noteikumi Nr. 909 "Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai"

2004. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība"

Komisijas īstenošanas regula (es) 2023/564 (2023. gada 10. marts) par tādu augu aizsardzības līdzekļu reģistru saturu un formātu, kurus profesionālie lietotāji kārto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 /statistikas uzskaites regula/

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK

Komisijas Regula (ES) 2017/1432 (2017. gada 7. augusts), ar ko attiecībā uz zema riska darbīgo vielu apstiprināšanas kritērijiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

Komisijas Regula (ES) 2018/605 (2018. gada 19. aprīlis), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu

Komisijas Regula (ES) Nr. 546/2011 (2011. gada 10. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu attiecībā uz vienotajiem principiem augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai

Komisijas Regula (ES) Nr. 547/2011 (2011. gada 8. jūnijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu marķēšanas prasībām

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1381 (2019. gada 20. jūnijs) par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 1829/2003, (EK) Nr. 1831/2003, (EK) Nr. 2065/2003, (EK) Nr. 1935/2004, (EK) Nr. 1331/2008, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 un Direktīvu 2001/18/E

Komisijas Regula (ES) Nr. 283/2013 (2013.  gada 1.  marts), ar ko saskaņā  ar  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regulu  (EK)  Nr.  1107/2009  par  augu  aizsardzības līdzekļu  laišanu  tirgū  nosaka  datu  prasības  attiecībā  uz  darbīgajām  vielām

Komisijas Regula (ES) Nr. 284/2013 (2013.  gada 1.  marts), ar ko saskaņā  ar  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regulu  (EK)  Nr.  1107/2009  par  augu  aizsardzības līdzekļu  laišanu  tirgū  nosaka  datu  prasības  attiecībā  uz  augu  aizsardzības  līdzekļiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1185/2009 (2009.gada 25. novembris) attiecībā uz statistiku par pesticīdiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 656/2011 ( 2011. gada 7. jūlijs ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar definīcijām un darbīgo vielu sarakstu

Komisijas Regula (ES) 2017/269 (2017. gada 16. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar darbīgo vielu sarakstu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 844/2012 (2012. gada 18. septembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1659 (2018. gada 7. novembris), ar ko, ņemot vērā ar Regulu (ES) 2018/605 ieviestos endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanas zinātniskos kritērijus, groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 ( 2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (PIC Regula)

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija: