Neregulētie augiem kaitīgie organismi – kaitīgie organismi, kuri ir sastopami Latvijā vai arī tiem ir potenciāls ieviesties un izplatīties Latvijas teritorijā, bet kuri netiek oficiāli regulēti atbilstoši Latvijas vai Eiropas Savienības likumdošanai. Tāpat kā karantīnas organismi arī neregulētie organismi spēj nodarīt kaitējumu lauksaimniecībai, mežsaimniecībai vai videi tikai mazākos apmēros. Šajā grupā ietilpst arī tādi kaitīgie organismi, kuru potenciālais kaitējums augiem un augu produktiem līdz galam vēl nav izpētīts un novērtēts.

Neregulēto kaitīgo organismu apraksti

Pie katra kaitīgā organisma ir norādīts 5-6 simbolu kods, piem., [PSDMAX]. Šis kods ir organisma zinātniskā nosaukuma mnemonisks saīsinājums, kas paliek nemainīgs un palīdz atrast organismu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) datu bāzē. Vairāk informācijas EPPO datu bāzē.

Populārākie dārza kaitēkļi un to ierobežošanas metodes

Kurmis
Gliemezis
Majvabole
Dārza vaboles uz lapas
Zemesvēzis zālē
Ūdensžurka jeb strupaste

 

Papildu informācija par citiem neregulētajiem augiem kaitīgajiem organismiem ir pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzē "Kaitīgie organismi".