Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze, kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls ir iegūts ar bioloģiskās ražošanas metodēm.

Eiropas Savienības dalībvalstis var atļaut bioloģiskajā ražošanā izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Valsts augu aizsardzības dienests:

  • Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā uztur datu bāzi par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu
  • Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā norāda sugas, kurām piešķirta vispārējā atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
  • Izsniedz individuālo atļauju konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.251 "Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā"

Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība

Eiropas Savienības normatīvie akti

PADOMES REGULA (EK) Nr.834/2007 (2007.gada 28.jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

Visām sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, attiecīgajā gadā bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, netiek izsniegta individuālā atļauja.

Valsts nodeva par vispārējo atļauju nav jāmaksā.

Lēmums par vispārējās atļaujas piešķiršanu 2024. gadā