Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai tāds sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, kas iegūts ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze (bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāze), kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Latvijā šī informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzē par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām, sēklas kartupeļiem un citiem veģetatīvās pavairošanas materiāliem.

Eiropas Savienības dalībvalstis var atļaut bioloģiskajā ražošanā izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi. Latvijā atļauju izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu bioloģiskajā lauksaimniecībā izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.

Ir divu veidu atļaujas:

Vispārējā atļauja – ar Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumu tiek noteiktas sugas vai konkrētas šķirnes, kurām attiecīgajā laika periodā ir piešķirta vispārējā atļauja tādu sēklu (sēklu maisījumu), sēklas kartupeļu un citu veģetatīvās pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Individuālā atļauja – pēc pieprasījuma konkrētai fiziskai vai juridiskai personai tiek izsniegta atļauja noteiktā laika periodā bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantot tādas sēklas (sēklu maisījumus), sēklas kartupeļus un citus veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi. Par individuālās atļaujas izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva.

Visām sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, attiecīgajā gadā bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, netiek izsniegta individuālā atļauja.

Valsts nodeva par vispārējo atļauju nav jāmaksā.

Lēmums par vispārējās atļaujas piešķiršanu 2024. gadā

Pamatojums individuālās atļaujas saņemšanai

Atļauju izmantot konvencionāli audzētas sēklas un sēklas kartupeļus drīkst piešķirt VIENĪGI šādos gadījumos:

a) neviena šīs sugas šķirne, nav iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē;

b) neviens piegādātājs pirms sējas vai stādīšanas nevar piegādāt sēklas vai sēklas kartupeļus, kaut gan lietotājs sēklas vai sēklas kartupeļus ir pasūtījis laikus;

c) šķirne, ko lietotājs vēlas iegūt, nav iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē, un lietotājs spēj pierādīt, ka neviena no iekļautajām tās pašas sugas alternatīvām nav piemērota, lai veiktu ražošanu;

d) šķirni vēlas izmantot pētniecībā, neliela apjoma lauka izmēģinājumos un izmantot šķirnes saglabāšanas mērķiem, tam piekrīt dalībvalsts kompetentā iestāde.

Gadījumos, kas minēti "b”, "c” un "d” apakšpunktos, iesniegumam jāpievieno konkrēto apstākļu apraksts un dokumentu kopijas, kas tos apliecina.

Pirms pieprasīt individuālo atļauju:

 • pārliecinieties, vai datubāzē (līdz pēdējam informācijas atjaunošanas termiņam) Jums nepieciešamajai sugai nav pieejams atbilstošs bioloģiskas izcelsmes sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls;
 • pārliecinieties, vai Jums nepieciešamajai sugai šajā gadā jau nav piešķirta vispārējā atļauja.

Iesnieguma individuālās atļaujas saņemšanai iesniegšanas termiņš

Iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai iesniedz ne vēlāk kā līdz (pasta zīmogs):

Sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

 • dārzeņiem – līdz 15.jūnijam;
 • labībai, lopbarības augiem, bietēm, eļļas augiem, šķiedraugiem (izņemot ziemāju formas) – līdz 15.jūnijam;
 • kartupeļiem – līdz 15.jūnijam;
 • ziemāju formas lopbarības, eļļas augiem – līdz 20.augustam;
 • ziemāju labībai – līdz 15.oktobrim.

Veģetatīvās pavairošanas materiālam citām sugām:

 • zemenēm, rabarberiem, sparģeļiem audzēšanai atklātā laukā – līdz 20.septembrim;
 • citiem atklātā lauka dārzeņiem – līdz 20.septembrim.
 • augļu kokiem un krūmogulājiem – līdz 20.maijam un 15.oktobrim.

Kam jāpievērš uzmanība, aizpildot iesniegumu

 • Iesniegumā svarīgi norādīt konkrēto šķirni vai sēklu maisījuma tirdzniecības nosaukumu, kuram būs nepieciešama individuālā atļauja.
 • Par sēklu maisījumiem, kas sagatavoti atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem (sēklu saiņojums būs attiecīgi etiķetēts), iesniegumā jānorāda tirdzniecības nosaukums, kas norādīts uz saiņojuma etiķetes.
 • Sēklu maisījumiem, kurus vēlas gatavot pats audzētājs, individuālā atļauja nepieciešama katrai maisījuma sastāvdaļai, un iesniegumā, norādot sugu un šķirni, individuālā atļauja jāpieprasa katrai sastāvdaļai.
 • Par individuālās atļaujas izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva. Katra iesniegumā norādītā šķirne (sēklu maisījumiem - tirdzniecības nosaukums) tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek izsniegta sava individuālā atļauja, un valsts nodeva jāmaksā par katru individuālo atļauju.

Individuālās atļaujas derīguma termiņš

Atļauju piešķir tikai individuāliem lietotājiem katru reizi uz vienu sezonu, izvērtējot bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamību attiecīgajā laika posmā.

Iesnieguma individuālās atļaujas saņemšanai iesniegšana

Dokumentus individuālās atļaujas saņemšanai ieteicams iesniegt zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē (pakalpojums "Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā"), ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pasts@vaad.gov.lv, pa pastu vai personīgi VAAD Sēklu kontroles departamentā, Augu karantīnas departamentā vai reģionālajās nodaļās.

Ceļvedis pieteikuma iesniegšanai zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē:

Individuālās atļaujas saņemšana
Lēmumu par individuālās atļaujas izsniegšanu pieņem pēc attiecīgās sugas pēdējā informācijas atjaunošanas termiņa datubāzē, izvērtējot bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamību. Pieņemtais lēmums (individuālā atļauja vai atteikums) tiek nosūtīts uz personas norādīto e-pasta adresi.

E-pakalpojums