Eiropas Savienības normatīvie akti

Regulas

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula)
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/66 (2019. gada 16. janvāris) par noteikumiem par vienotu praktisko kārtību, kādā veicamas oficiālās kontroles augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai pārbaudītu atbilstību minētajām precēm piemērojamajiem Savienības noteikumiem par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1825 (2020. gada 2. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 7. un 8. pantu groza attiecībā uz pagaidu pasākumiem konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2285 (2021. gada 14. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072 groza attiecībā uz kaitīgo organismu iekļaušanu sarakstā, aizliegumiem un prasībām, kas piemērojamas augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un pārvietošanai Savienībā, un atceļ Lēmumus 98/109/EK un 2002/757/EK un Īstenošanas regulas (ES) 2020/885 un (ES) 2020/1292
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1787 (2023.gada 14.septembris)  ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, IX un X pielikumu groza attiecībā uz aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu iekļaušanu sarakstā, aizliegumu konkrētās aizsargājamajās zonās ievest augus, augu produktus un citus objektus un īpašajām prasībām to ievešanai vai pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1584(2023.gada 1.augusts) par Popillia japonica Newman
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1134 (2023.gada 8.jūnijs) par Spodoptera frugiperda (Smith)
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2095 (2022.gada 28.oktobris) par Anoplophora chinensis (Forster)
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1362 (2022.gada 5.augusts) par Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1192 (2022. gada 11. jūlijs) par Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens  
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1193 (2022. gada 11. jūlijs) par Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1194 (2022. gada 11. jūlijs) par Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1195 (2022. gada 11. jūlijs) par Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1265 (2022.gada 20.jūnijs) par Rose Rosette vīrusu
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1191 (2020.gada 11.augusts) ar ko ievieš pasākumus ar mērķi novērst tomātu augļu brūnplankumainības vīrusa (ToBRFV) ievešanu un izplatīšanos Savienībā un atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1615
  • Grozījumi: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1032 (2023.gada 23.maijs)

 

 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 998/2002 (2002. gada 11. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātas normas, kā īstenot noteikumus par Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu dalībvalstīm, lai stiprinātu inspekcijas infrastruktūras augu veselības pārbaudēm attiecībā uz augiem un augu valsts produktiem, kas ievesti no trešām valstīm
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 ( 2014. gada 15. maijs ), ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu

Grozīts ar:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1012 (2016. gada 8. jūnijs)

 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/829 (2019. gada 14. marts), ar ko, atļaujot dalībvalstīm oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas sakarā paredzēt pagaidu atkāpes, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2148 (2019. gada 13. decembris) par konkrētiem noteikumiem par augu, augu produktu un citu objektu izlaišanu no karantīnas stacijām un norobežošanas kompleksiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031

Direktīvas

 • Komisijas Direktīva 92/90/EEK (1992. gada 3. novembris), ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu

Dārzeņi

 • Komisijas Direktīva 93/61/EEK (1993. gada 2. jūlijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīva 2008/72/EK
 • Komisijas Direktīva 93/62/EEK (1993. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīva 2008/72/EK 
 • Padomes Direktīva 2008/72/EK (2008. gada 15.jūlijs) par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (Kodificēta versija) 

Vīnogulāji

 •  Padomes Direktīva 68/193/EEK (1968. gada 9. aprīlis) par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību

Augļaugi

 • Padomes Direktīva 2008/90/EK (2008. gada 29. septembris) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai
 • Komisijas Īstenošanas Direktīva 2014/98/ES ( 2014. gada 15. oktobris ), ar ko īsteno Padomes Direktīva 2008/90/EK attiecībā uz konkrētām prasībām, kuras noteiktas tās I pielikumā minētajām augļaugu ģintīm un sugām, konkrētām prasībām, kas jāievēro piegādātājiem, un sīki izstrādātiem noteikumiem par oficiālajām pārbaudēm
 • Padomes Direktīva 2008/90/EK ( 2008. gada 29. septembris ) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai 

Dekoratīvie augi

 • Komisijas Direktīva 93/49/EEK (1993. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK
 • Padomes Direktīva 98/56/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību
 • Komisijas Direktīva 92/70/EEK (1992. gada 30. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā
 • Komisijas Direktīva 93/51/EEK (1993. gada 24. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus noteiktu augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu pārvadājumiem aizsargājamā zonā un tādu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumiem, kuru izcelsme ir šādā aizsargājamā zonā un kurus tajā pārvadā

Lēmumi

Ārkārtas pasākumi kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai

 • Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/270 ( 2012. gada 16. maijs ) attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

Grozīts ar:

 • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2011/778 (2011.gada 28.novembris)
 • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2014/679 (2014.gada 25.septembris)
 • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1359 (2016.gada 8.augusts)
 • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/5 (2018.gada 3.janvāris)
 • Komisijas Īstenošanas lēmums 2018/1503 (2018. gada 8. oktobris) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Aromia bungii (Faldermann) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

 

   

  • 2012/535/ES Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 26. septembris) par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematodes) izplatīšanos Savienībā 

  Grozīts ar:

  • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/226 ( 2015.gada 11.februāris)
  • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/427 (2017.gada 8.marts)
  • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/618 (2018.gada 19.aprīlis)

   

  Ārkārtas pasākumi attiecībā uz trešajām valstīm ievestajiem augiem un augu produktiem

  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) (2023.gada 25.jūlijs) 2023/1562 ar ko attiecībā uz tādu Solanum tuberosum L. bumbuļu ievešanu Savienības teritorijā, kas nav paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir noteiktos Libānas reģionos, nosaka atkāpi no Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072

  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) (2023.gada 27.jūnijs) 2023/1312 ar ko attiecībā uz prasībām par Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu apaļkoku ar mizu ievešanu Savienības teritorijā nosaka atkāpi no Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072

  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) (2023.gada 23.jūnijs) 2023/1310 ar ko attiecībā uz stādīšanai paredzētu dabiski vai mākslīgi radītu Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un noteiktu Pinus L. sugu punduraugu, kuru izcelsme ir Korejas Republikā, ievešanu Savienības teritorijā atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072

  • Komisijas Īstenošanas lēmums 2022/1265, ar ko nosaka ārkārtas pasākumus, kas veicami, lai novērstu Rose Rosette vīrusa ievešanu un izplatīšanos Savienībā

   

  • 2011/787/ES [konsolidētā versija]: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 29. novembris), ar ko dalībvalstīm uz laiku atļauj veikt ārkārtas pasākumus pret Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. izplatīšanos attiecībā uz Ēģipti

   

  Pagaidu atkāpes no noteikumiem

  • 1993/359: Komisijas Lēmums (1993. gada 28. maijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs
  • 1993/360: Komisijas lēmums (1993. gada 28. maijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Kanādā
  • 1993/365: Komisijas Lēmums (1993. gada 2. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz termiski apstrādātu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko paredz sīki izstrādātus pasākumus par indikatoru sistēmu, kura jāpiemēro termiski apstrādātai koksnei
  • 1993/422: Komisijas Lēmums (1993. gada 22. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei
  • 1993/423: Komisijas Lēmums (1993. gada 22. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei

  Grozīts ar:

  • 2006/750/EK: Komisijas Lēmums (2006. gada 31.oktobris)
  • 2010/723/ES: Komisijas Lēmums (2010. gada 26.novembris)

   

  • 2013/780/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

  Grozīts ar:

  • 2016/2004/ES Komisijas Īstenošanas lēmums (2016.gada 14.novembris)
  • 2013/782/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2002/757/EK attiecībā uz prasību par fitosanitāro sertifikātu tādiem Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, saistībā ar kaitīgo organismu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

   

  2002/499/EK: Komisijas Lēmums (2002. gada 26. jūnijs), ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. punduraugiem, kuru izcelsmes valsts ir Korejas Republika

  Grozīts ar:
  2005/775/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 4.novembris)
  2007/432/EK: Komisijas Lēmums (2007. gada 18. jūnijs)

  Latvijas normatīvie akti

  Augu aizsardzības likums

  Ministru kabineta noteikumi

  2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.772 "Augu karantīnas noteikumi"

  Starptautiskās saistības

  Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO) standarti „Stādīšanai paredzēto veselīgo augu ražošanas shēmas (PM4)” apraksta procesu, kuru ievērojot tiek iegūts oficiāli sertificēts pavairojamais materiāls. Šādas sertifikācijas shēmas ir vairākām augļukoku, ogulāju un dekoratīvo augu sugām, kartupeļiem.