Integrētā augu aizsardzība ir bioloģisku, agrotehnisku, ķīmisku vai augu selekcijas (izturīgas šķirnes) pasākumu kombinēšana un šo kombināciju racionāla izmantošana, lai maksimāli samazinātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un kaitīgo organismu populāciju uzturētu tādā līmenī, kas nerada ekonomiski būtiskus ražas bojājumus vai zudumus.

Integrētās augu aizsardzības galvenie pamatelementi:

1) profilaktiskie pasākumi – visi pasākumi, kas nodrošina augu normālu augšanu un attīstību. Šo pasākumu īstenošana samazina vai novērš kaitīgo organismu rašanos un inficēšanās iespējamību,

2) novērošana – kultūraugu uzraudzība, lai novērotu kaitīgā organisma parādīšanos, izplatības dinamiku, ņemot vērā arī to dabisko ienaidnieku izplatību, un pieņemtu lēmumu par nepieciešamajiem kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumiem,

3) augu aizsardzības tiešie pasākumi – rīcība, iejaukšanās, ja nepieciešama kaitīgo organismu ierobežošana, pamatojot to ar datiem par kāda kaitīgā organisma iespējamu savairošanos postošā līmenī.

Nosacījumi:

  • Ievēro augu maiņu,
  • Mēslo pēc mēslošanas plāna, iepriekš veicot augšņu agroķīmisko izpēti vai augsnes analīzes,
  • Regulāri veic lauka monitoringu, veido uzskaites sistēmu,
  • Augu aizsardzībā vispirms izmanto «neķīmiskās» metodes un tikai pēc tam, balstoties uz lauka monitoringa datiem, pieņem pamatotu lēmumu par ķīmisko AAL lietošanu.

Plašāka informācija par augu integrēto audzēšanu un kaitīgo organismu monitoringu.