Valsts augu aizsardzības dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Valsts augu aizsardzības dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

VAAD funkcijas, uzdevumi un kompetence

Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa noteikumi Nr.230 “Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums