Invazīvās sugas ir Latvijas dabai neraksturīgas augu un dzīvnieku sugas, kas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi. Invazīvās sugas par nevēlamām un bīstamām padara fakts, ka tām visbiežāk nav dabisko konkurentu vai ienaidnieku, kas varētu kontrolēt to izplatību, kā rezultātā invazīvās sugas vidē kļūst par dominējošajām, nomācot vietējās sugas un netraucēti izplatoties arvien plašākās teritorijās.

Lai nodrošinātu koordinētu invazīvo sugu izplatības ierobežošanu visā Eiropas Savienībā (ES), 2014. gadā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma visām dalībvalstīm saistošu Regulu Nr.1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību.

Eiropas Savienības, kā arī Latvijas invazīvās augu sugas ir minētas vairākās Eiropas Komisijas īstenošanas regulās. Latvijā, no regulās minētajām invazīvajām augu sugām, izplatītākās ir Sosnovska latvānis (Heracleum sosnovskyi Manden) un puķu sprigane (Impatiens glandulifera Royle).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par šo regulu ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos un integrāciju Latvijas vides politikā.

Valsts augu aizsardzības dienests ir atbildīgā iestāde par Sosnovska latvāņa izplatības noteikšanu, izplatības un ierobežošanas kontroli Latvijā. Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā ir apkopota informācija par 10 782,96 ha (09.11.2020. dati) ar Sosnovska latvāni invadētām teritorijām, kas ir plašākā, pilnīgākā un jaunākā pieejamā informācija par latvāņa izplatību.

Informācijas sniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību:

Informācijas sniegšana par citām invazīvajām augu un dzīvnieku sugām:

Iedzīvotāji ir aicināti ziņot par savvaļā vai savā piemājas dārzā pamanītām augu vai dzīvnieku sugām, sugas indivīdus nofotografējot un fotogrāfiju ievietojot datu bāzē Dabasdati.lv, kur Vides un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošās iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti palīdzēs novēroto sugu identificēt, un informēt tuvāko Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju.