Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Valsts augu aizsardzības dienesta darbiniekiem?

Ikviena fiziska persona, kas veic darba pienākumus kā nodarbinātais, kā praktikants vai pakalpojuma sniedzējs, vai kas vērsusies Valsts augu aizsardzības dienestā, lai dibinātu tiesiskās attiecības darba vai dienesta pienākumu veikšanai, var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši fiziskām personām, kuras veic darba pienākumus dienestā, ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Trauksmes cēlējs pirms trauksmes celšanas var konsultēties klātienē, pa tālruni vai izmantojot elektroniskos saziņas kanālus (arī anonīmi), ar:

  1. kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos – par visiem ar trauksmes celšanu saistītajiem jautājumiem, t. sk. par trauksmes celšanas procesuālajām iespējām, dienesta kompetenci reaģēt uz pārkāpumu, ziņojuma izskatīšanas kārtību un termiņiem (tālrunis 29481704);
  2. dienesta direktora vietnieku – par visiem ar trauksmes celšanu saistītajiem jautājumiem, ja ziņojums varētu būt vērsts uz Stratēģijas un metodoloģijas departamentā nodarbinātajiem (tālrunis 67027314).

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kā celt trauksmi Valsts augu aizsardzības dienestā kā kompetentajā institūcijā?

Ikviens iedzīvotājs var informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās. Padotības iestādē nodarbinātais var vērsties augstākā iestādē kā kompetentajā institūcijā.

 Trauksmes cēlēja ziņojumu Valsts augu aizsardzības dienestam var iesniegt:

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
  2. izmantojot vispārējos saziņas kanālus ar iestādi (pa pastu uz iestādes adresi, uz iestādes e-pastu vai e-adresi).

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejupielādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma papīra formā.

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, kuru nosūta e-pastā, paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi tīmekļvietnes trauksmescelejs.lv sadaļā "Aizsardzība".

Valsts augu aizsardzības dienesta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir: