Smidzinātājs uz lauka un teksts

Kopš gada sākuma līdz 9. jūlijam Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori veikuši 643 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes, tajā skaitā veiktas gan plānotās pārbaudes, gan pārbaudes reaģējot uz 64 iedzīvotāju ziņojumiem.

Kopumā aizdomu gadījumos par noteikto prasību pārkāpumiem, pierādījumu iegūšanai ņemti 78 paraugi, tajā skaitā 73 augu, trīs bišu un divi zivju paraugi, kas laboratoriski testēti uz AAL atliekvielu klātbūtni. 

Konstatēti 37 pārkāpumi:

 • 14 gadījumos netika ievērota virszemes ūdensobjekta aizsargjosla;
 • 7 gadījumos nav veikta vai arī neprecīzi veikta uzskaite par iegādātajiem un izlietotajiem AAL;
 • 4 gadījumos AAL lietošanas rezultātā tas nonācis blakus teritorijā;
 • 3 gadījumos AAL lietoti laikā, kad vēja ātrums pārsniedzis normatīvajos aktos maksimāli atļauto robežu;
 • 3 gadījumos AAL lietots kultūrai, kurai tas nav paredzēts;
 • 3 gadījumos lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL;
 • 1 gadījumā AAL lietoti publiskā teritorijā, par to iepriekš nebrīdinot;
 • 1 gadījumā lietots insekticīds uz ziedošā ziemas rapša, neievērojot AAL marķējumā noteikto prasību - "lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc plkst.22 un pirms plkst.5 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles";
 • 1 gadījumā lauka miglošanai izmantota neatbilstoša AAL lietošanas iekārta.

“Pārkāpumu skaits augu aizsardzības līdzekļu lietošanas jomā nav būtiski mazinājies salīdzinājumā ar gadu iepriekš, taču par situāciju kopumā precīzāk varēs spriest pēc aktīvās lauksaimniecības sezonas beigām”, norāda Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas vadītāja Inga Aizpura. Viņa piebilst: “Pārkāpumi tiek konstatēti gan plānotajās pārbaudēs, gan pārbaudēs, kas veiktas, reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem. Ne vienmēr iedzīvotāju ziņojumu izskatīšanas laikā tiek atklāts pārkāpums, par ko tika ziņots, taču pārbaudēs bieži tiek konstatēti citi pārkāpumi”.
 

Soda apmērs

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu:

 • par AAL lietošanas prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 30 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 70 līdz 10000 eiro;
 • par nereģistrēta AAL lietošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 70 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 350 līdz 10000 eiro;
 • par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 10 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 70 līdz 14000 eiro.

Procesuālo izdevumu atlīdzināšanas pienākums gulstas uz sodīto personu.