Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"