Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, t. i., norādīti kultūraugi, kaitīgie organismi, lietošanas deva un lietošanas laiks, apstrāžu skaits sezonā un nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai. Lietošanas nosacījumi tiek norādīti augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā, kuru apstiprina, reģistrējot augu aizsardzības līdzekli.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa.
  2. Pieteikumam atļaujas izsniegšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 33.pantu pievieno šādus dokumentus:
  • pilnīgu dokumentāciju un kopsavilkumu par katru attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa datu prasību punktu;
  • katrai darbīgajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam, ko satur augu aizsardzības līdzeklis, pilnīgu un kopsavilkuma dokumentāciju par katru prasību punktu attiecīgajai darbīgajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam;
  • katram izmēģinājumam vai pētījumam, kurā iesaistīti mugurkaulnieki, pamatojumu pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un atkārtotiem izmēģinājumiem un pētījumiem ar mugurkaulniekiem;
  • pamatojumu, kādēļ iesniegtie izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi ir vajadzīgi pirmās atļaujas izsniegšanai vai atļaujas nosacījumu grozījumiem;
  • vajadzības gadījumā maksimālā atlieku līmeņa noteikšanas pieteikuma kopiju, kā minēts Regulas (EK) Nr.396/2005 7.pantā, vai pamatojumu, kādēļ šāda informācija nav sniegta;
  • marķējuma projektu.
  3. Pieteikumam atļaujas izsniegšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 40.pantu pievieno šādus dokumentus:
  • atsauces dalībvalstī piešķirtās atļaujas kopiju, kā arī atļaujas tulkojumu latviešu valodā;
  • oficiālu izziņu, ka augu aizsardzības līdzeklis ir identisks tam, kura lietošanai izdota atļauja atsauces dalībvalstī;
  • pilnīgu vai kopsavilkuma dokumentāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 33.panta 3.punktu;
  • atsauces dalībvalsts novērtējuma ziņojumu, kurā ir informācija par augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu, un attiecīgo lēmumu.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • veic novērtējumu atļaujas izsniegšanai;
  • pieņem lēmumu un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai;
  • reģistrē augu aizsardzības līdzekli Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
  • izsniedz reģistrācijas apliecību.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 36. un 37.punktu, vai 39.punktu, vai 40.punktu:
  • pieteikumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 33.pantu:
  - 16363,01 EUR (ja Latvija ir novērtējuma sagatavotāja zonā)
  - 2845,74 EUR (ja Latvija ir iesaistītā valsts)
  • pieteikumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 40.pantu 2845,74 EUR

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Valsts nodevas samaksa
  Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 7.panta 2.daļu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu reģistrā jāmaksā valsts nodeva 42,69 EUR, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 2.punktu.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
  Mērķis: Par augu aizsardzības līdzekļu reģistra kārtošanu

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu