Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase. Augu pasi atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti:
  • Iesniegums par nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai saņemtu atļauju lietot augu pasi
  • Deklarācija par fitosanitāro kontroli
  • Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi – pieteikums augu pases izgatavošanai

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pārbauda personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus;
  • ja pārbaudītie augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām:
  - pieņem lēmumu par atļauju lietot augu pasi konkrētiem augiem;
  - izgatavo un izsniedz augu pasi (ja ir saņemts klienta pieteikums).

 2. Samaksa par pakalpojumu
  • Par augu un augu produktu fitosanitāro pārbaudi jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 14.1.-14.4.punktu.
  • Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, par vienu augu pasi jāmaksā 0,17 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 14.5.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz atļauju lietot augu pasi
  • Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un saņem augu pasi

  Pasts
  • Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi un iesniegts pieteikums augu pases izgatavošanai, klients saņem augu pasi uz norādīto pasta adresi (ar pēcmaksu)

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ilze Klauža

Vecākā inspektore
ilze.klauza [at] vaad.gov.lv