Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. pantu īpašos apstākļos dalībvalsts uz laikposmu, kas nepārsniedz 120 dienas, var piešķirt atļauju laist tirgū augu aizsardzības līdzekli ierobežotai un kontrolētai lietošanai, ja šāds pasākums šķiet vajadzīgs, jo radies apdraudējums, kuru nevar novērst ar citiem pieņemamiem līdzekļiem. Šajā gadījumā augu aizsardzības līdzeklis netiek iekļauts reģistrā.
Atļaujas saņēmējs lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar norādēm atļaujā – tikai tiem kultūraugiem, pret tiem kaitīgajiem organismiem, noteiktajā lietošanas devā, noteiktajā lietošanas laikā, ievērojot apstrāžu skaitu un nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti
  • Iesniegums, kurā norāda nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa nepieciešamo lietošanu, t. i., kultūraugu, kaitīgo organismu, lietošanas devu, lietošanas laiku, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai
  • Pamatojums, ka atļauja ierobežoti un kontrolēti lietot nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli nepieciešama, jo kultūraugam radies apdraudējums, kuru nevar novērst ar citiem pieņemamiem līdzekļiem
  • Informācija:
  - augu aizsardzības līdzekļa lietošanas vieta un atbildīgā persona
  - kultūrauga, kuru plānots apstrādāt, platība
  - nepieciešamais augu aizsardzības līdzekļa daudzums

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • veic novērtējumu atļaujas izsniegšanai;
  • pieņem lēmumu un izsniedz atļauju nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 426,86 EUR vai 71,14 EUR (ja atļauja tiek piešķirta atkārtoti) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 56. vai 58.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu