Augu aizsardzības līdzekļi ir produkti (ķīmiskie, mikrobioloģiskie) augu un augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai, augu produktu saglabāšanai, nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai vai augšanas novēršanai. Īpaša augu aizsardzības līdzekļu grupa ir dzīvos organismus (piem., kukaiņus, ērces, nematodes) saturoši augu aizsardzības līdzekļi, kuri paredzēti augiem kaitīgo kukaiņu un ērču ierobežošanai g.k. segtās platībās.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija

Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma III nodaļas 7.pantu Latvijā atļauts izplatīt vai lietot reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.

Zinātniskus pētījumus un augu aizsardzības līdzekļu pilnveidošanai paredzētus eksperimentus un izmēģinājumus, kas saistīti ar reģistrā neesošu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu vidē, atļauts veikt tikai tad, ja saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja pētījumu un eksperimentu veikšanai. Šos augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai kontrolējamos apstākļos, ierobežotā daudzumā un ierobežotās platībās.

Ja konkrēta kaitīgā organisma izplatība nenovēršami apdraud kultūraugus un šo kaitīgo organismu nav iespējams apkarot ar reģistrā esošajiem augu aizsardzības līdzekļiem vai citiem augu aizsardzības pasākumiem, VAAD uz laiku līdz 120 dienām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju var izsniegt atļauju tādu augu aizsardzības līdzekļu ierobežotai izplatīšanai un lietošanai (kontrolējamos apstākļos), kas neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas procedūru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.156 ”Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība" un Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr. 568 “Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība”.

VAAD augu aizsardzības līdzekli reģistrā iekļauj uz desmit gadiem. Lai nodrošinātu iespēju pakāpeniski novērtēt jauno darbīgo vielu īpašības un paātrinātu jaunas darbīgās vielas saturošu augu aizsardzības līdzekļu pieejamību lietotājiem, Valsts augu aizsardzības dienests var iekļaut augu aizsardzības līdzekli reģistrā uz laiku līdz trim gadiem normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā.

Augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā apliecina dienesta izsniegta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība. Pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām augu aizsardzības līdzeklis var tikt atkārtoti iekļauts reģistrā, ja to pieprasa reģistrācijas apliecības īpašnieks.