Kā iegūt augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību

Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs ir persona, kura strādā licencētā augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vietā un ne vien pārdod augu aizsardzības līdzekļus, bet arī konsultē par tiem pircējus.

Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - VAAD) izsniedz šādos gadījumos:

  1. Ja personai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, tai nav obligāti jāapgūst mācību programma, bet ir sekmīgi jānokārto pārbaudījums.
    Šajā gadījumā persona iesniegumu (skatīt pielikumu), kurā norāda vēlamās apliecības veidu, iesniedz jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā nodaļā vai VAAD administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36. Iesniegumam jāpievieno fotogrāfija (3x4 cm) un izglītības dokumenta kopija. VAAD informē personu par pārbaudījuma norises laiku un vietu.
     
  2. Ja personai nav augstākās vai vidējās profesionālās izglītības lauksaimniecībā, tai jāapgūst mācību programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums.
    Šajā gadījumā personai jāpiesakās pie kāda no apmācību veicējiem, kuru saraksts ir publicēts VAAD tīmekļvietnē.  Izdevumus, kas saistīti ar apmācībām, sedz apmācāmā persona. Apmācību veicējs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācību, kā arī tās apmēru.

Pēc apmācību kursa pabeigšanas persona jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā nodaļā vai VAAD administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38 iesniedz  iesniegumu, kurā norāda vēlamās apliecības veidu, fotogrāfiju (3x4 cm) un izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

VAAD sadarbībā ar apmācību veicēju organizē pārbaudījumu. Pārbaudījums notiek pie apmācību veicēja pēdējā mācību dienā.

Pārbaudījuma norises kārtība:

Pārbaudījums notiek rakstveidā. Pārbaudījumu novērtē VAAD direktora apstiprināta komisija. VAAD izsniedz apliecību, ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots. Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu, kurā persona ir pareizi atbildējusi uz vismaz 80 procentiem uzdoto jautājumu.

Izdevumus par pārbaudījuma veikšanu un apliecības saņemšanu persona sedz saskaņā ar VAAD maksas pakalpojumu cenrādi.

Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība ir derīga piecus gadus.

Lai varētu pagarināt pārdevēja apliecības termiņu, persona apgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos.

Lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, persona iesniedz VAAD iesniegumu, apliecību, apmācību veicēja izziņu par apmācību kursa apguvi un fotogrāfiju. VAAD pagarina apliecības derīguma termiņu, pamatojoties uz iesniegumā un izziņā norādīto informāciju. Izziņa nav nepieciešama, ja VAAD apliecības derīguma termiņu pagarina pie tā apmācību veicēja, pie kura ir apgūta apmācību programma.

Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumu prasībām, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.   

Apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi", ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, pēc tam persona atjauno zināšanas un iegūst pārdevēja apliecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem

(6 stundas*: 5 stundas apmācības, 1 stunda eksāmens)

Mācību tēma Pamatapmācība (stundu skaits) Zināšanu atjaunošana (stundu skaits)
1. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu. Augu aizsardzības līdzekļu uzskaite. Administratīvā atbildība, izplatot augu aizsardzības līdzekļus  1.0  
2. Grozījumi normatīvajos aktos   1,0
3. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs. Augu aizsardzības līdzekļu marķējums  0,5  
4. Jaunumi un izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā   0,5
5. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks  
 1,5
 
 
 
 
5.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)
5.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)
6. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība   0,5  
7. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana   0,5   0,5
8. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem   0,5   0,5
9. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)   0,5   0,5

 Piezīme. * Astronomiskās stundas.