Augu aizsardzības konsultants - persona, kura kā komercpakalpojumu sniedz konsultācijas par augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu un ir ieguvusi apliecību par tiesībām sniegt šādas konsultācijas.

Augu aizsardzības konsultanta apliecību Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izsniedz, ja persona:

Ja personai ir augstākā izglītība lauksaimniecībā un tā vēlas iegūt apliecību bez apmācībām, tad  tā VAAD iesniedz :

  • iesniegumu (skatīt pielikumu), kurā norāda apliecības veidu, ko vēlas saņemt;
  • fotogrāfiju (3x4 cm);
  • izglītības dokumenta kopiju.

Ja persona vēlas iziet apmācību, tā piesakās pie apmācību veicēja, kuru saraksts tiek publicēts VAAD tīmekļvietnē.  Izdevumus, kas saistīti ar apmācībām, sedz apmācāmā persona. Apmācību veicējs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācību, kā arī tās apmēru.

Ja persona iziet apmācību pie apmācību veicēja, tad tā iesniedz VAAD:

  • iesniegumu (skatīt pielikumu), kurā norāda apliecības veidu, ko vēlas saņemt;
  • fotogrāfiju (3x4 cm);
  • izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

Ja persona iziet apmācību, tad VAAD sadarbībā ar apmācību veicēju organizē pārbaudījumu. Pārbaudījums notiek pie apmācību veicēja pēdējā mācību dienā.

Pārbaudījums notiek rakstveidā. Pārbaudījumu novērtē VAAD direktora apstiprināta komisija. VAAD izsniedz apliecību, ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots. Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu, kurā persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 80 procentiem uzdoto jautājumu.

Persona, kura saņēmusi konsultanta apliecību, automātiski uz pieciem gadiem iegūst otrās reģistrācijas klases AAL profesionālā lietotāja, AAL pārdevēja un AAL lietošanas operatora statusu.

Izdevumus, kas saistīti ar pārbaudījumu veikšanu un apliecības izsniegšanu, kā arī cita veida apliecības izsniegšanu persona sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par VAAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Konsultanta apliecības derīguma termiņš ir 5 gadi.

Lai varētu pagarināt konsultanta apliecības termiņu, persona apgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos.

Lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, persona iesniedz VAAD iesniegumu, apliecību, apmācību veicēja izziņu par apmācību kursa apguvi un fotogrāfiju. VAAD pagarina apliecības derīguma termiņu, pamatojoties uz iesniegumā un izziņā norādīto informāciju. Izziņa nav nepieciešama, ja VAAD apliecības derīguma termiņu pagarina pie tā apmācību veicēja, pie kura ir apgūta apmācību programma.

Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumu prasībām, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.

Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas augu aizsardzības konsultantiem

(72 stundas*: 69 stundas apmācības, 3 stundas eksāmens, zināšanu atjaunošana – 12 stundas)

Mācību tēma Pamatapmācība
(stundu skaits)
Zināšanu atjaunošana
(stundu skaits)
1. Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai 0,5  
2. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi
2,5  
3. Grozījumi normatīvajos aktos   0,5
4. Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi   0,5
5. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā   1
6. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas) 1  
7. Karantīnas un nekarantīnas organismi 1  
8. Kultūraugu slimības. To klasifikācija 2  
9. Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli 2  
10. Nezāles, to klasifikācija 1  
11. Neparazitārās slimības (piemēram, dažādi nelabvēlīgi apstākļi, mehāniski bojājumi) 1  
12. Integrētā augu aizsardzība 10  
12.1. profilakse – agrotehniskie, fiziskie, ģenētiskie un citi pasākumi  
12.2. bioloģiskie augu aizsardzības pasākumi  
12.3. kaitīgo organismu novērojumi, prognozes par to attīstību. Kaitīgo organismu diagnosticēšana. Kritiskie sliekšņi. Lēmuma pieņemšana par kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumu veikšanu 2
12.4. augu aizsardzības līdzekļu salīdzinošais novērtējums 0,5
12.5. veikto augu aizsardzības pasākumu dokumentēšana, izvērtēšana  
13. Augļu koki 9  
13.1. augļu koku bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
13.2. augļu koku agroekoloģiskās prasības  
13.3. augļu koku kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi 1
14. Ogulāji  
 8
 
 
 
14.1. ogulāju bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
14.2. ogulāju agroekoloģiskās prasības  
14.3. ogulāju kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi  1
15. Dārzeņi  8
 
 
15.1. dārzeņu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
15.2. dārzeņu agroekoloģiskās prasības  
15.3. dārzeņu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi  1,5
16. Kartupeļi  
 
2
 
16.1. kartupeļu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
16.2. kartupeļu agroekoloģiskās prasības  
16.3. kartupeļu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi 0,5
17. Graudaugi 8  
17.1. graudaugu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
17.2. graudaugu agroekoloģiskās prasības  
17.3. graudaugu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi 1
18. Rapsis 2  
18.1. rapša bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
18.2. rapša agroekoloģiskās prasības  
18.3. rapša kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi  0,5
19. Kaņepes, griķi, kukurūza un lini  
2
 
19.1. kaņepju, griķu, kukurūzas un linu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
19.2. kaņepju, griķu, kukurūzas un linu agroekoloģiskās prasības  
19.3. kaņepju, griķu, kukurūzas un linu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi  0,5
20. Zālaugi 2  
20.1. zālaugu bioloģija, attīstības stadijas (fenoloģiskās fāzes)  
20.2. zālaugu agroekoloģiskās prasības  
20.3. zālaugu kaitēkļi, slimības un nezāles, to apkarošanas pasākumi  0,5
21. Kultūraugu kaitēkļu, patogēnu, nezāļu rezistence. Rezistences riska vadīšana    
22. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks 2
 
 
 
22.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)  
22.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)  
23. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība  0,5  
24. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana  0,5  0,5
25. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem  1  
26. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam, kalibrēšana. Ekspluatācija  2  
27. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)  0,5  

Piezīme. * astronomiskās stundas.