Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas:
• importē, eksportē, pārvieto augus, augu produktus un citus objektus, kam nepieciešams fitosanitārais sertifikāts vai augu pase;
• vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu saskaņā ar starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu ISPM 15;
• audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai ja kartupeļi paredzēti tirdzniecībai;
• ir normatīvajos aktos par bakteriālās iedegas apkarošanu un izplatības ierobežošanu minēto komercdārzu īpašnieki vai valdītāji.
Ja Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem, tā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un svītrošanu no reģistra.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz dokumentus
  Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti
  Reģistrācijai reģistrā:
  1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums par reģistrāciju Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā.
  2. Aizpildīta veidlapa "Deklarācija par fitosanitāro kontroli".
  Ja persona vēlas nodarboties ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, papildus jāiesniedz:
  • aizpildīta veidlapa "Iesniegums par atļaujas piešķiršanu koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai";
  • uzglabāšanas laukumu un noliktavu plāni;
  • sertifikācijas institūcijas izsniegta atbilstības dokumenta kopija (pievienojama, ja persona veic koksnes termisko apstrādi);
  • koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa un koksnes iepakojamā materiāla izgatavošanas un marķēšanas procesa apraksts (instrukcija).

  Svītrošanai no reģistra - aizpildīta veidlapa "Iesniegums par svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra".

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;
  • piešķir oficiālo reģistrācijas numuru;
  vai
  • pieņem lēmumu par personas svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra.

 2. Valsts nodevas samaksa
  • Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR (par reģistrāciju reģistrā) saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.1.apakšpunktu.
  • Par svītrošanu no reģistra valsts nodeva nav jāmaksā.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Iesnieguma izvērtēšana personas reģistrācijai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (jānorāda operatora nosaukums vai vārds un uzvārds)

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un saņem lēmumu

  E-pasts
  • Klients saņem lēmumu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums par reģistrāciju Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā
 2. Deklarācija par fitosanitāro kontroli
 3. Iesniegums par svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra
 4. Iesniegums par atļaujas piešķiršanu koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai
 5. E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis
 6. Ceļvedis "Kā lietot e-pakalpojumu vietni"
 7. Profesionālo operatoru oficiālais reģistrs
 8. Alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms (SOLVIT)

Normatīvie akti

Maksājumi

PozīcijaCena
Iesnieguma izvērtēšana personas reģistrācijai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesais­tīto personu reģistrā7.11 EUR

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jevgeņija Trofimova

Vecākā inspektore
jevgenija.trofimova [at] vaad.gov.lv