Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas:

 • importē, eksportē, pārvieto augus, augu produktus un citus objektus, kam nepieciešams fitosanitārais sertifikāts vai augu pase;
 • vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu saskaņā ar starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu ISPM 15;
 • audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai ja kartupeļi paredzēti tirdzniecībai;
 • ir normatīvajos aktos par bakteriālās iedegas apkarošanu un izplatības ierobežošanu minēto komercdārzu īpašnieki vai valdītāji.

Ja Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem, tā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un svītrošanu no reģistra.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojumu var saņemt persona, kas:

 • ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus (koksni, stādīšanai paredzētus augus, grieztus ziedus un zarus, dārzeņus, augļus, kartupeļus, augsni, substrātus, graudus) no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
 • audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai tirgo kartupeļus;
 • audzē augus vai ražo augu produktus, kuru izplatīšanai vajadzīgas augu pases;
 • ir Erwinia amylovora saimniekaugu (ābeļu, bumbieru, krūmcidoniju, pīlādžu) komercdārza īpašnieks vai valdītājs
 • veic koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķē to;
 • ražo koksnes iepakojamo materiālu, veic tā termisko apstrādi un marķē to;
 • izgatavo koksnes iepakojamo materiālu no termiski apstrādātas koksnes un iepakojamo materiālu marķē;
 • labo vai pārstrādā termiski apstrādātu (marķētu) koksnes iepakojamo materiālu.

  Iesniedzamie dokumenti:
  Reģistrācijai reģistrā:
  1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums par reģistrāciju Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā.
  2. Aizpildīta veidlapa "Deklarācija par fitosanitāro kontroli".

  Ja persona vēlas nodarboties ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, papildus jāiesniedz:
 • aizpildīta veidlapa "Iesniegums par atļaujas piešķiršanu koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai";
 • uzglabāšanas laukumu un noliktavu plāni;
 • sertifikācijas institūcijas izsniegta atbilstības dokumenta kopija (pievienojama, ja persona veic koksnes termisko apstrādi);
 • koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa un koksnes iepakojamā materiāla izgatavošanas un marķēšanas procesa apraksts (instrukcija).

Par svītrošanu no reģistra jāiesniedz aizpildīta veidlapa “Iesniegums par svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra".

2. Valsts nodevas samaksa

 • Par reģistrāciju reģistrā pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.1.apakšpunktu.
 • Par svītrošanu no reģistra valsts nodeva nav jāmaksā.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Iesnieguma izvērtēšana personas reģistrācijai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (jānorāda operatora nosaukums vai vārds un uzvārds)

3. Pakalpojuma saņemšana

Valsts augu aizsardzības dienests:

 • izskata iesniegtos dokumentus;
 • pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;
 • piešķir oficiālo reģistrācijas numuru;
  vai
 • pieņem lēmumu par personas svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums par reģistrāciju Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā
 2. Deklarācija par fitosanitāro kontroli
 3. Iesniegums par svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra
 4. Iesniegums par atļaujas piešķiršanu koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai
 5. E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis
 6. Ceļvedis "Kā lietot e-pakalpojumu vietni"
 7. Profesionālo operatoru oficiālais reģistrs

Normatīvie akti

Maksājumi

Pozīcija Cena
Iesnieguma izvērtēšana personas reģistrācijai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesais­tīto personu reģistrā 7.11 EUR

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Baiba Dimdiņa

Vecākā inspektore
baiba.dimdina [at] vaad.gov.lv