Latvijā aizliegts gan ievest, gan audzēt invazīvo Sosnovska latvāni

Atbilstoši Augu aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559 "Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir iznīcināt Sosnovska latvāni, ja tas izplatījies zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā, kā arī sniegt informāciju Valsts augu aizsardzības dienestam par teritorijām, kas invadētas ar Sosnovska latvāni, un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot tā ierobežošanai. Informācija iesnieguma veidā jāsniedz par vismaz turpmākajiem pieciem gadiem. Ja nav izdevies šai laikā iznīcināt, jāiesniedz iesniegums par plānoto uz nākamo periodu. Ja informācija mainās, to jāziņo pēc nepieciešamības.

Izvēloties metodi, jāņem vērā gan ar Sosnovska latvāni invadētās audzes, gan apvidus īpašības, gan zemes lietošanas veids, gan augsnes īpašības, gan arī latvāņa attīstības stadija un vides aizsardzības ierobežojumi. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai. Pēc iznīcināšanas teritorija jānovēro vismaz piecus gadus, lai nepieļautu audzes atjaunošanos, tādēļ jāiekārto un jāpilda veikto Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāls, kas jāglabā 20 gadus. Žurnālā jānorāda informāciju par personu, pasākumu veicēju, latvāņa atrašanās vietu, platību un ierobežošanas pasākumiem, t.sk., ierobežošanas veikšanas laiku. Tam pievieno zemes plānu ar norādītām metodēm invadētajās vietās. Ja persona pati neveic latvāņu iznīcināšanu, jāslēdz līgumu ar pasākumu veicēju.

Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” ir noteikta Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas kārtība. Noteikumos ietverti ierobežošanas pasākumi, informācijas saturs un tās sniegšanas kārtība par Sosnovska latvāņa izplatību, kā arī ierobežošanas plānošana, organizēšana un koordinēšana, kā arī informēšana par pasākumu veikšanu. Noteikumos norādītas arī metodes un kārtība, kādā veicama Sosnovska latvāņa iznīcināšana un darba aizsardzības prasības.

Administratīvā atbildība

Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 25.pantu, par invazīvo augu sugu audzēšanu, izplatības pieļaušanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, kā arī informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu invadētajām platībām, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam var tikt piemērots administratīvais pārkāpums sākot no brīdinājuma līdz naudas sodam

  • Privātpersonām brīdinājums, 50 – 1500 eiro
  • Juridiskai personai brīdinājums, 300 - 3000 eiro

Ja valdītājs nav iesniedzis iepriekš minēto informāciju vai neveic ierobežošanas pasākumus, tos organizē vietējā pašvaldība. Persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa ierobežošanas pasākumiem.