Latvijā aizliegts gan ievest, gan audzēt invazīvo Sosnovska latvāni.

Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums to iznīcināt, ja tas izplatījies īpašumā vai valdījumā esošajā zemē.

1998. gada 17. decembra "Augu aizsardzības likumā" noteikts aizliegums audzēt, ievest un izplatīt invazīvās augu sugas.

Atbilstoši Augu aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559 "Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir iznīcināt Sosnovska latvāni, ja tas izplatījies zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā, kā arī sniegt informāciju Valsts augu aizsardzības dienestam par teritorijām, kas invadētas ar Sosnovska latvāni, un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot tā ierobežošanai. Šī informācija ir vienreizēja un iesniedzama jebkurā brīdī

Izvēloties metodi, jāņem vērā gan ar Sosnovska latvāni invadētās audzes, gan apvidus īpašības, gan zemes lietošanas veids, gan augsnes īpašības, gan arī latvāņa attīstības stadija un vides aizsardzības ierobežojumi. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai. Pēc iznīcināšanas teritorija jānovēro vismaz piecus gadus, lai nepieļautu audzes atjaunošanos, tādēļ jāiekārto un jāpilda veikto Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāls, kas jāglabā 20 gadus.

Turpmāk katru gadu līdz 15. janvārim jāiesniedz informācija par to, vai attiecīgajā gadā (veģetācijas periodā) plānots ierobežot Sosnovska latvāni šajā teritorijā, norādot laika posmu atkarībā no izvēlētās metodes, kad to veiks, kā arī izmaiņas iesniegumā minētajā informācijā.

Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” ir noteikta Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas kārtība. Noteikumos ietverti ierobežošanas pasākumi, informācijas saturs un tās sniegšanas kārtība par Sosnovska latvāņa izplatību, kā arī ierobežošanas plānošana, organizēšana un koordinēšana, kā arī informēšana par pasākumu veikšanu. Noteikumos norādītas arī metodes un kārtība, kādā veicama Sosnovska latvāņa iznīcināšana un darba aizsardzības prasības.

Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 25.pantu, par invazīvo augu sugu audzēšanu, izplatības pieļaušanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, kā arī informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu invadētajām platībām, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam var tikt piemērots administratīvais pārkāsums sākot no brīdinājuma līdz naudas sodam.