Valsts augu aizsardzības dienests veic Sosnovska latvāņa izplatības noteikšanu un invadēto teritoriju uzmērīšanu, sniedzot datus pašvaldībām ierobežošanas koordinēšanai un plānošanai to administratīvajās teritorijās un sabiedrībai, lai ikviens būtu informēts par auga izplatības vietām un varētu sevi pasargāt no tā radītajiem apdegumiem. 

Valstī ir uzmērīta 11 082 ha liela teritorija, kura ir invadēta ar latvāni (dati 29.06.2023.). Šie dati ir iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē.

Mērījumi ir veikti visā Latvijas teritorijā. Kopumā līdz 2023. gadam Latvijā latvānis ir uzmērīts 5540 vietās.

Sosnovska latvāni invadēto teritoriju mērījumu vietas:

 

Publiski pieejami kartogrāfiski dati un iespējas  atrast uzmērītās teritorijas pēc dažādiem kritērijiem:

Ikviens var palīdzēt samazināt apdegumus radošā auga izplatību!

Paziņošana par teritorijām, kur aug Sosnovska latvānis

Ja jums ir informācija par ar latvāni invadētu vietu, kas nav uzmērīta (nav redzama kartē) vai tieši pretēji - par vietu, kur latvānis jau iznīcināts, šo informāciju var iesniegt VAAD:

Ja jūsu zemē aug latvānis, jums kā zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums iesniegt konkrētu normatīvajos aktos noteiktu informāciju par invadēto teritoriju un plānotajiem Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem - 

Jo precīzāki būs dati, jo veiksmīgāk varēs noritēt tālākie darbi pie latvāņa iznīcināšanas.

Invazīvo augu sugu izplatības datu bāze

2022. gada februārī datu bāzes slēgtajā sadaļā atrodama informācija par plānotajiem ierobežošanas pasākumiem 1118 ar latvāni invadētajās teritorijās. Atbilstoši iesniegumos norādītajai informācijai ar latvāni ir invadēti 6056  ha, no tiem 593 ha ir blīvās audzes.

Koordinētai izplatības ierobežošanai VAAD devis iespēju piekļūt šai datu bāzes sadaļai pašvaldībām, ar kurām ir noslēgta vienošanās. Pašvaldības šādi tiek informētas elektroniski, sniedzot jaunāku un detalizētāku informāciju par uzmērītajām ar Sosnovska latvāni invadētajām teritorijām attiecīgajā novadā. Pašvaldībām pieejama gan kartogrāfiskā, gan arī zemes valdītāju sniegtā informācija par plānotajiem ierobežošanas pasākumiem. Saskaņā ar šiem datiem pašvaldības plāno Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanu savā novadā.