Projektu aktualitātes
ESF logo

 

Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām ir iegādātas divas iekārtas: 1) duālais atomabsorbcijas spektrofotometrs ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi mikro- un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos un  2) automatizētais segmentētas plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju.
 
Atomabsorbcijas spektrometru paredzēts izmantot augsnes agroķīmisko analīžu veikšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes reprezentatīvajā kopā (bez pamatelementu noteikšanas arī magnija noteikšanai), tādējādi nodrošinot informācijas ieguvi un Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzes papildināšanu ar datiem par šo augiem nozīmīgo un augsnes kvalitāti raksturojošo agroķīmisko īpašību rādītāju un tā izmaiņām augsnē.
 
Plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai tiks izmantots augsnes minerālā slāpekļa monitoringa vajadzībām, nodrošinot augsnes paraugu analīzes iespējami īsos termiņos un savlaicīgu lauksaimnieku informēšanu un rekomendāciju sniegšanu slāpekļa papildmēslojuma plānošanai, kā arī augsnes minerālā slāpekļa piesārņojuma risku izvērtēšanai.