Augu veselības regula (Regula 2016/2031) nosaka Eiropas Komisijai (EK) pienākumu pārskatīt pašreizējās spēkā esošās direktīvas par konkrētu kartupeļu karantīnas organismu (kartupeļu cistu nematodes Globodera rostochiensis un Globodera pallida, kartupeļu vēža Synchytrium endobioticum, kartupeļu gaišās gredzenpuves Clavibacer sepedonicus un kartupeļu tumšās gredzenpuves Ralstonia solanacearum) kontroli un izstrādāt jaunu regulējumu fitosanitārajiem pasākumiem šo kartupeļu karantīnas organismu izskaušanai un izplatības ierobežošanai.

EK izstrādājusi regulu projektus, kuri nodoti publiskai apspriešanai.

Jaunās regulas pēc to pieņemšanas aizstās attiecīgās direktīvas un turpmāk būs tieši piemērojamas.

Termiņš komentāru sniegšanai – 2022. gada 11. janvāris.

Komentāri jāsniedz norādītajā saitē (Give feedback):

Kartupeļu tumšā gredzenpuve Ralstonia solanacearum

Kartupeļu gaišā gredzenpuve Clavibacter sepedonicus

Kartupeļu cistu nematodes Globodera rostochiensis un Globodera pallida

Kartupeļu vēzis Synchytrium endobioticum