Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma

Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumiem Nr. 198 Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem (turpmāk – MK noteikumi Nr. 198), lauksaimniekam jāuzskaita un jāiesniedz konkrēta informācija, lai saņemtu ekoshēmu (EKO2_1, EKO4, EKO5_1, EKO5_2, EKO5_3) atbalsta maksājumus.

Terminu skaidrojums:

* Elektroniska uzskaites sistēma – elektroniska sistēma, kurā lauksaimnieks pilda lauku vēsturi, piemēram “eAgronoms”, “Mans lauks”, “Geo Face” u. c., tai skaitā Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma (LIZ PS)

** Excel – Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izstrādāta vienota veidlapa MS Excel formātā, kas pieejama Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)

Prasība

Kas jāuzskaita (elektroniskā uzskaites sistēmā* vai Excel** par katru pieteikto lauku)1

Kam un kad jāiesniedz

Atbalstam pieteiktajam laukam līdz 30. jūnijam ir veiktas augsnes analīzes, un tās nav senākas par 7 gadiem, bet īpaši (nitrātu) jutīgajās teritorijās (ĪJT) – par 5 gadiem2

 

Elektroniski VAAD līdz 5. novembrim

Balstoties uz analīžu rezultātiem, laukam augsnes reakcija pH smilts augsnēs ir zemāka par 5,5, mālsmilts augsnēs – zemāka par 5,8, smilšmāla augsnēs – zemāka par 6,3, mālainās augsnēs – zemāka par 6,5

 

 

          

 

 

       

 

Tiek iestrādāta aprēķinātā CaCO3 deva t/ha (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 198 17.1 pielikumu) vai balstoties uz augsnes agroķīmiskās izpētes vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju ieteikumiem. Ja ieteiktā vai aprēķinātā CaCO3 deva t/ha ir lielāka par 6 t/ha, tad iestrādā vismaz 6 t/ha

Aprēķinātā vai ieteiktā CaCO3 deva t/ha

VAAD vai LAD līdz 5. novembrim

Kaļķošanai izmantots materiāls, kas tā iegādes brīdī ir iekļauts VAAD Mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā

 • Iegādātā materiāla nosaukums un iegādes daudzums, t
 • LAD lauka bloka numurs un platība, ha
 • Deva t/ha fiziskās vienībās un iestrādes datums
 • Reģ. Nr. un nosaukums, ja saņemts pakalpojums

VAAD vai LAD līdz 5. novembrim

Pēc kaļķošanas tiek audzēts ekoloģiski nozīmīgai platībai atbilstošs kultūraugs, kas  noteikts MK noteikumu Nr. 198 141. punktā, kultūraugam ievēro atbilstošu ķīmisko AAL lietošanas ierobežojumu

 

Jānorāda, piesakot lauku atbalsta maksājumam LAD EPS


1 Informācija jāuzskaita un jāiesniedz par atbalstam pieteiktajiem laukiem.

2 Ekoshēmas atbalsta maksājuma saņemšanai par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju (pamatkaļķošanu) EKO2_1 augsnes analīžu rezultāti vērtējami kā atbilstoši, ja tie nav senāki par 7 gadiem vai ĪJT – par 5 gadiem kaļķojamā materiāla iestrādes brīdī.

 

Prasība

Kas jāuzskaita (elektroniskā uzskaites sistēmā* vai Excel** par katru pieteikto lauku)1

Kam un kad jāiesniedz

Laukā lietota minimālā augsnes apstrāde (līdz 15 cm dziļumā), joslu apstrāde vai tiešā sēja

 

Jānorāda, piesakot lauku atbalsta maksājumam LAD EPS

Uzņem ģeomarķētus fotoattēlus ar laika un vietas atzīmi, lai pierādītu minimālu augsnes apstrādi, par vismaz 90 procentiem no atbalstam pieteiktajiem laukiem

Ja fotoattēlus uzņem ar paša izvēlētu lietotni, uzglabā tos paša izvēlētā elektroniskā uzskaites sistēmā 3 gadus

Ja izmanto LAD mobilo lietotni, jāiesniedz LAD (nav jāuzglabā 3 gadus)

Kultūraugam pieteikuma gadā herbicīdus lieto ne vairāk kā 2 reizes3, ievērojot norādes marķējumā

Iegādāto un izlietoto herbicīdu:

 • nosaukums un daudzums (L vai kg)
 • lietotā deva (L vai kg uz ha)
 • lietošanas datums
 • apstrādātā platība
 • ražas novākšanas datums

LAD vai VAAD līdz 5. novembrim


1 Informācija jāuzskaita un jāiesniedz par atbalstam pieteiktajiem laukiem.

3 Divu herbicīdu lietojuma ierobežojums ir attiecināms no pieteikuma gada 1. janvāra līdz ražas novākšanas brīdim vai no kultūrauga sējas brīža līdz ražas novākšanas brīdim kulūraugiem, kas sēti pēc 1. janvāra. Ja pavasarī pirms sējas lietots vispārējas iedarbības herbicīds, iesniedzamajā informācijā jānorāda sējas datums.

 

Prasība

Kas jāuzskaita (elektroniskā uzskaites sistēmā* vai Excel** vismaz par laukiem, kuros lieto N)4

Kam un kad jāiesniedz

Atbalstam pieteiktajam laukam ir veiktas augsnes analīzes un tās nav senākas par 7 gadiem, bet ĪJT – par 5 gadiem3

 

Elektroniski VAAD līdz 5. novembrim

Šķidrmēslu, vircas vai  digestāta izkliede un iestrāde tiek veikta ar lentveida izkliedētāju vai inžekcijas metodi, iestrādājot organisko mēslojumu vismaz 10 t/ha

 • Informācija par lietoto agregātu (marka, modelis, rūpnīcas numurs un darba platums)
 • Ja izmantots citas personas agregāts, jānorāda informācija par īrēto tehniku vai pakalpojuma sniedzēju

VAAD līdz 5. novembrim

Līdz 30. jūnijam lauksaimnieka paša izvēlētā elektroniskā sistēmā ir izveidots mēslošanas plāns, kas nosaka saimniecībai nepieciešamo slāpekļa daudzumu, kuru aprēķinot netiek pārsniegts MK noteikumu Nr. 198 18. pielikumā noteiktais maksimālais slāpekļa apjoms katram attiecīgajam kultūraugam

Jāizstrādā mēslošanas plāns visiem saimniecības laukiem vai laukiem, kuriem tiek lietots N saturošs mēslošanas līdzeklis

Informācija par aprēķināto N apjomu6 – VAAD līdz 5. novembrim

Pamatmēslojuma un papildmēslojuma iestrāde saimniecībā notiek saskaņā ar mēslošanas plānu, nodrošinot, ka izmantotais slāpekļa daudzums nepārsniedz mēslošanas plānā aprēķināto slāpekļa (N) vajadzības apjomu saimniecībai vai laukiem, kuros kultūraugiem lietots slāpekli saturošs mēslošanas līdzeklis

Informācija par N saturošiem mēslošanas līdzekļiem:

 • iegādāto, pārdoto, izlietoto un krājumā esošo mēslošanas līdzekļu nosaukums, daudzums un N saturs
 • informācija par lauku (LAD bloka Nr., nosaukums un platība)
 • lietošanas datums un deva (fiziskās vienībās);
 • apstrādātā platība, ha
 • ražas novākšanas datums

Informācija jāuzskaita līdz 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5. novembrim attiecīgi par notikumiem kas veikti līdz 17. maijam, 25. jūnijam, 26. augustam un 31. oktobrim

VAAD līdz 5. novembrim


3 Divu herbicīdu lietojuma ierobežojums ir attiecināms no pieteikuma gada 1. janvāra līdz ražas novākšanas brīdim vai no kultūrauga sējas brīža līdz ražas novākšanas brīdim kulūraugiem, kas sēti pēc 1. janvāra. Ja pavasarī pirms sējas lietots vispārējas iedarbības herbicīds, iesniedzamajā informācijā jānorāda sējas datums.

4 Informācija jāuzskaita par visiem saimniecības laukiem vai vismaz par laukiem, kuros tiek lietots N saturošs mēslošanas līdzeklis.

6 Jāiesniedz aprēķinātais N apjoms par visu saimniecību, nevis par katru lauku.

 

Prasība

Kas jāuzskaita (elektroniskā uzskaites sistēmā* vai Excel** vismaz par laukiem, kuros lieto N)4

Kam un kad jāiesniedz

Atbalstam pieteiktajam laukam ir veiktas augsnes analīzes un tās nav senākas par 7 gadiem, bet ĪJT – par 5 gadiem5

 

Elektroniski VAAD līdz 5. novembrim

Laukā tiek veikta minerālmēslu lietošana ar minerālmēslu izkliedētāju vai izsmidzinātāju, agregāts un/vai traktortehnika ir aprīkots ar vadības termināli, kam ir GPS uztvērējs, kā arī sekciju kontroles un uzstādītās devas kontroles funkcija precīzai mēslojuma iestrādei

 • Informācija par lietoto agregātu un/vai traktortehniku (marka, modelis, rūpnīcas numurs un darba platums)
 • Ja izmantota citas personas tehnika, jānorāda informācija par īrēto tehniku vai pakalpojuma sniedzēju

VAAD līdz 5. novembrim

Līdz 30. jūnijam lauksaimnieka paša izvēlētā elektroniskā sistēmā ir izveidots mēslošanas plāns, kas nosaka saimniecībai nepieciešamo slāpekļa daudzumu, kuru aprēķinot netiek pārsniegts MK noteikumu Nr. 198 18. pielikumā noteiktais maksimālais slāpekļa apjoms katram attiecīgajam kultūraugam

Līdz 30. jūnijam jāizveido mēslošanas plāns visiem saimniecības laukiem vai laukiem, kuriem tiek lietots N saturošs mēslošanas līdzeklis

Informācija par aprēķināto N apjomu6 – VAAD līdz 5. novembrim

Pamatmēslojuma un papildmēslojuma iestrāde saimniecībā notiek saskaņā ar mēslošanas plānu, nodrošinot, ka izmantotais slāpekļa daudzums nepārsniedz mēslošanas plānā aprēķināto slāpekļa (N) vajadzības apjomu saimniecībai vai laukiem, kuros kultūraugiem lietots slāpekli saturošs mēslošanas līdzeklis

Informācija par N saturošiem mēslošanas līdzekļiem:

 • iegādāto, pārdoto, izlietoto un krājumā esošo mēslošanas līdzekļu nosaukums, daudzums un vismaz N saturs
 • informācija par lauku (LAD bloka Nr., nosaukums un platība)
 • lietošanas datums un deva (fiziskās vienībās)
 • ražas novākšanas datums

Informācija jāuzskaita līdz 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5. novembrim attiecīgi par notikumiem, kas veikti līdz 17. maijam, 25. jūnijam, 26. augustam un 31. oktobrim

VAAD līdz 5. novembrim

Par vismaz 10 procentiem no atbalstam pieteiktajiem laukiem vai vismaz par vienu lauku, ja atbalstam pieteikti mazāk nekā 10 lauku, par katru precīzo minerālmēslu izkliedes reizi attiecīgajā laukā ir augšupielādēti GPS dati VAAD uzturētajā informācijas sistēmā vai, izmantojot LAD mobilo lietotni, ir uzņemti traktortehnikas vai iekārtas vadības termināļa ekrāna ģeomarķēti fotoattēli, kuros fiksēta lauka robeža

Ja ģeomarķētos fotoattēlus neiesniedz LAD vai GPS atskaites failus7 neiesniedz VAAD, tos uzglabā vismaz 3 gadus un uzrāda pēc pieprasījuma

LAD – ģeomarķēti fotoattēli, kuros redzams apstrādātais lauka kontūrs vadības terminālī,

vai

VAAD – GPS atskaites faili7

līdz 5. novembrim


4 Informācija jāuzskaita par visiem saimniecības laukiem vai vismaz par laukiem, kuros tiek lietots N saturošs mēslošanas līdzeklis.

5 Augsnes analīžu rezultātiem pieteikuma gada 30. jūnijā jābūt ne senākiem par 7 gadiem, bet ĪJT – par 5 gadiem.

6 Jāiesniedz aprēķinātais N apjoms par visu saimniecību, nevis par katru lauku.

7 GPS atskaites faili – atskaites faili no vadības termināļa, kas ģenerēti precīzās ML izkliedes vai precīzās AAL lietošanas laikā, izveidojot arhivēto mapi, jānosūta uz e-pasta adresi lizps.atbalsts@vaad.gov.lv (faili tiek vērtēti kā atbilstoši, ja tie iegūti no vadības termināļa, ar kuru tiek vadīts attiecīgais agregāts konkrētā lauka notikuma izpildei).

 

Prasība

Kas jāuzskaita (elektroniskā uzskaites sistēmā* vai Excel** par katru pieteikto lauku)1

Kam un kad jāiesniedz

Atbalstam pieteiktajam laukam ir veiktas augsnes analīzes un tās nav senākas par 7 gadiem, bet ĪJT – par 5 gadiem5

 

Elektroniski VAAD līdz 5. novembrim

Laukā AAL tiek lietoti ar sertificētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu, kā arī agregāts un / vai traktortehnika ir aprīkota ar vadības termināli, kam ir GPS uztvērējs, kā arī sekciju kontroles un uzstādītās devas kontroles funkcija precīzai AAL lietošanai.

 • Informācija par lietoto agregātu un/vai traktortehniku (marka, modelis, rūpnīcas numurs, tvertnes tilpums un darba platums)
 • Ja izmantota citas personas tehnika, jānorāda informācija par īrēto tehniku vai pakalpojuma sniedzēju

VAAD līdz 5. novembrim

AAL lieto atbilstoši marķējumā norādītajiem nosacījumiem, kā arī AAL lietošanu pamato ar vismaz vienu no MK noteikumu Nr. 198 163.2. apakšpunktā norādītajiem pamatojumiem

Informācija par AAL:

 • iegādāto, izlietoto un krājumā esošo AAL nosaukums un daudzums
 • lietošanas pamatojums
 • informācija par lauku (LAD bloka Nr., nosaukums un platība)
 • Lietošanas datums, apstrādātā platība un deva (L vai kg/ha)
 • ražas novākšanas datums

Informācija jāuzskaita līdz 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5. novembrim attiecīgi par notikumiem kas veikti līdz 17. maijam, 25. jūnijam, 26. augustam un 31. oktobrim

VAAD līdz 5. novembrim

Par vismaz 10 procentiem no atbalstam pieteiktajiem laukiem vai vismaz par vienu lauku, ja atbalstam pieteikti mazāk nekā 10 lauku, par īstenoto precīzo AAL apstrādi (izsmidzināšanu) attiecīgajā laukā ir augšupielādēti GPS dati vai uzņemti traktortehnikas vai iekārtas vadības termināļa ekrāna ģeomarķēti fotoattēli, kuros fiksēta lauka robeža

 

Ja ģeomarķētos fotoattēlus neiesniedz LAD vai GPS atskaites failus7 neiesniedz VAAD, tos uzglabā vismaz 3 gadus un uzrāda pēc pieprasījuma

LAD – ģeomarķēti fotoattēli, kuros redzams apstrādātais lauka kontūrs vadības terminālī,

vai

VAAD – GPS atskaites faili7

līdz 5. novembrim


1 Informācija jāuzskaita un jāiesniedz par atbalstam pieteiktajiem laukiem.

5 Augsnes analīžu rezultātiem pieteikuma gada 30. jūnijā jābūt ne senākiem par 7 gadiem, bet ĪJT – par 5 gadiem.

7 GPS atskaites faili – atskaites faili no vadības termināļa, kas ģenerēti precīzās ML izkliedes vai precīzās AAL lietošanas laikā, izveidojot arhivēto mapi, jānosūta uz e-pasta adresi lizps.atbalsts@vaad.gov.lv (faili tiek vērtēti kā atbilstoši, ja tie iegūti no vadības termināļa, ar kuru tiek vadīts attiecīgais agregāts konkrētā lauka notikuma izpildei).