AAL reģistrs

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009" 32.1 punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par šādām izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds ķīmiskais augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Cayunis F Bayer AG 0743 2 biksafēns

spiroksamīns

trifloksistrobīns

75 g/l

150 g/l

100 g/l

29.09.2020. 31.12.2024.

2) saskaņā ar 2020. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 3690 veikti grozījumi augu aizsardzības līdzekļa "Corum" (reģ. Nr. 0729) reģistrācijas nosacījumos. No apstrādājamo kultūraugu saraksta svītrota lupīna. Turpmāk augu aizsardzības līdzekli "Corum" atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai zirņu, lauka pupu, dārza pupiņu un lēcu sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem), lauka pupas, lēcas* Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.625-1.25 1. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu

- 1
Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem), lauka pupas, lēcas* Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.625 2. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu

- 2
Dārza pupiņas (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.625-1.25 1. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies pieci sāndzinumi (AS 12-25). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu

- 1
Dārza pupiņas (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.625 2. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies pieci sāndzinumi (AS 12-25). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu

- 2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa efektivitāti un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

3) saskaņā ar 2020. gada 13. augusta lēmumu Nr. 3729 paplašināta augu aizsardzības līdzekļa "Hurler" (reģ. Nr. 0601) lietošanas joma, atļaujot to lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai arī vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un viengadīgo un daudzgadīgo stiebrzāļu (sējas gadā) sējumos un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva,
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.6

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)

- 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 12-45) - 1
Viengadīgās un daudzgadīgās stiebrzāles (sējas gadā) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.75 Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas sākumam (AS 12-21) 7 1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai, lopbarībai) Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.8 Apsmidzināt sējumu pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 21-45) 7 1

4) saskaņā ar 2020. gada 13. augusta lēmumu Nr. 3730 paplašināta augu aizsardzības līdzekļa "Galistop 200" (reģ. Nr. 0602) lietošanas joma, atļaujot to lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai arī vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un viengadīgo un daudzgadīgo stiebrzāļu (sējas gadā) sējumos un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva,
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.6

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)

- 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 12-45) - 1
Viengadīgās un daudzgadīgās stiebrzāles (sējas gadā) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.75 Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas sākumam (AS 12-21) 7 1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai, lopbarībai) Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.8 Apsmidzināt sējumu pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 21-45) 7 1

5) saskaņā ar 2020. gada 15. septembra lēmumu Nr. 3750 augu aizsardzības līdzekļu "Duplozāns Super š.k." (reģ. Nr. 0084) un "Optika Trio š.k." (reģ. Nr. 0248) nosaukumi nomainīti attiecīgi uz "Duplosan Super" un "Optica Trio";

6) saskaņā ar 2020. gada 15. septembra lēmumu Nr. 3751 augu aizsardzības līdzekļa "MCPA Super 500 š.k." (reģ. Nr. 0119) nosaukums nomainīts uz "MCPA Super";

7) saskaņā ar 2020. gada 15. septembra lēmumu Nr. 3752 augu aizsardzības līdzekļa "Nufarm MCPA 750 š.k." (reģ. Nr. 0045) nosaukums nomainīts uz "Nufarm MCPA 750";

8) saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra lēmumu Nr. 3759 augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēts šāds augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma
Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Piezīmes
Prestop F Danstar Ferment AG 0681 3 Gliocladium catenulatum, celms J1446 320 g/kg Anulēts ar 01.08.2020.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.01.2021. un izlietot līdz 31.01.2022.