Jaunumi

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi jaunu augu karantīnas noteikumu projektu, ko ceturtdien, 16. jūlijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē un kas pēc apstiprināšanas valdībā aizstās pašlaik spēkā esošos augu karantīnas noteikumus. Sagatavotais noteikumu projekts nodrošinās ES tieši piemērojamo normatīvo aktu ieviešanu, aizsargājot augus no kaitīgajiem organismiem

Noteikumu projekts nosaka fitosanitārās kontroles kārtību uz robežas. Turpmāk fitosanitārais sertifikāts būs nepieciešams visiem stādīšanai paredzētajiem augiem, sēklām, kā arī augļiem un dārzeņiem neatkarīgi no tā, cik lielu daudzumu šīs produkcijas ieved.

Noteikumu projekts paredz arī stingrāku augu pasu sistēmu. Tā kā augu pase būs nepieciešama visiem stādīšanai paredzētajiem augiem, projektā paredzēts, kad un kādā kārtībā augu pases izsniegs Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vai drukās profesionālie operatori. Lai profesionālie operatori varētu izsniegt augu pasi, tiem būs nepieciešams vienreiz nokārtot VAAD sagatavotu pārbaudes darbu. Uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar augu audzēšanu, izplatīšanu, eksportu, importu un tirdzniecību, būs jānodrošina augu izsekojamība.

Augu pasēm patlaban ir noteikts divu gadu derīguma termiņš, bet ar jauno noteikumu stāšanos spēkā augu pasēm derīguma termiņš noteikts netiks.

ES normatīvi noteic, ka VAAD kā kompetentā iestāde uztur un atjaunina reģistru, kurā iekļauti profesionālie operatori, kas ES ieved vai pārvieto augus, augu produktus un citus objektus, kuriem piemērojama prasība par fitosanitāro sertifikātu vai par augu pasi. Noteikumu projektā tiek noteikta kārtība, kuros gadījumos un kā būs iespējams reģistrēties profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā.

Jauno noteikumu projektā arī ietvertas atsauces uz noteiktiem riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem, izveidojot provizorisku to sarakstu, kā arī sarakstu, kuru augu ievešanai ES fitosanitārie sertifikāti nebūs nepieciešami.

Vairāk informācijas par noteikumu projektu varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē – “Augu karantīnas noteikumi”. Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai.
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498, e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv